Kompleksowe zagospodarowanie terenu - strona 2

note /search

Wykład - scalanie i wymiana grutnów

  • Kompleksowe zagospodarowanie terenu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1295

Czym jest scalanie i wymiana gruntów? Celem scalania gruntów wg ustawy o scalaniu i wymianie gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów...

Wykład - teoria kompleksowe zagospodarowanie terenu

  • Kompleksowe zagospodarowanie terenu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 581

SYSTEM CELÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH: przy kompleksowym rozwiązaniu problemów środowiska wiejskiego można wykorzystać metody inżynierii systemowej, przy ustalaniu celów i przedsięwzięć inwestycyjnych można wyróżnić: cel nadrzędny- cele główne- podlece- cele częściowe. System ten będzie się ro...

Typy podziału powierzchniowego - wykład

  • Kompleksowe zagospodarowanie terenu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1645

Podział powierzchniowy - przestrzenny podział kompleksu leśnego siecią linii bezdrzewnych (gospodarczych i oddziałowych) Podział na części zwane oddziałami o kształcie z reguły prostokątnym (na nizinach) i średniej wielkości 25 ha. Funkcje podziału powierzchniowego 1. Orientacyjna: - orientacja w...

Plan miejscowy zagospodarowania - wykład

  • Kompleksowe zagospodarowanie terenu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 728

W planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb: 1)granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, 2)granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej. 3)granice obszarów wymagających przekształceń i rekultywacji. 4. przeznaczen...

Wykład - Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu

  • Kompleksowe zagospodarowanie terenu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 819

WYKŁAD 1 Podstawowe formy korzystania z nieruchomości w Polsce Księga wieczysta - jest to urzędowy rejestr mający na celu ustalenie stanu prawnego nieruchomości w zakresie prawa własności i innych praw rzeczowych. Prowadzi się ją dla każdej nieruchomości oddzielnie, chyba że przepisy szczególne st...

Wykład - Podstawowe formy korzystania z nieruchomości

  • Kompleksowe zagospodarowanie terenu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

Nieruchomości w Polsce: Własność- prawo rzeczowe, zwane bezwzględnym, które uprawnia do korzystania z nieruchomości oraz rozporządzania nią. Prawo własności może być dziedziczone lub przenoszone przez zawarcie notarialnego aktu sprzedaży. Następujący potem wpis do księgi wieczystej stanowi stwierdz...

Wykład - mapa zasadnicza

  • Kompleksowe zagospodarowanie terenu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959

Treść mapy zasadniczej dzieli się na: -część obligatoryjną -część fakultatywną Część obligatoryjna stanowią: pkt. osnowy geodezyjnej, elementy ewidencji gruntów budynk...

System aktów planowania - wykład

  • Kompleksowe zagospodarowanie terenu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 987

System aktów planowania - partnerstwo w procesie planowania. Państwo → województwo → gmina Państwo ← Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju → Program zadań rządowych → Rejestr zadań rządowych; Prezes UM RM ↓↓ ↓ ↓ Województwo ← Plan zagospodarowania przestrzennego województwa → Wojewódzki...

Zabiegi melioracyjne w Polsce - wykład

  • Kompleksowe zagospodarowanie terenu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1526

Zabiegi melioracyjne w Polsce 1.zapobieganie powodziom 2.intensywna produkcja rolna i degradacja środowiska 3.efekty produkcyjne odejście od kosztownych zabiegów inwestycyjnych. Scenariusz jak będzie dalej -1.Potrzeba przystosowania środowiska dla potrzeb produkcji roślinnej w tym przez meliorację ...

Wykład - polityka przestrzenna i wstęp do rodzajów map

  • Kompleksowe zagospodarowanie terenu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1316

Gospodarka przestrzenna - to system działania składający się z dwóch podsystemów: - przedmiotu działania (podsystemu sterowanego), - podmiotu działania (podsystemu sterującego) Podsystem sterowany składa się z wielu elementów biernych i czynnych. przez bierne należy rozumieć elementy stacjonarne (d...