Kompleksowe zagospodarowanie terenu

note /search

Ćwiczenia - ewidencja i kataster

  • Kompleksowe zagospodarowanie terenu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2093

DZIAŁKA EWIDENCYJNA JAKO PODSTAWOWY ELEMENT PODZIŁU POWIERZCHNI Informacja jest jednym z podstawowych elementów podejmowania decyzji w każdej działalności człowieka, zwłaszcza o charakterze przestrzennym, czyli także w procesie gospodarki nieruchomościami. EWIDENCJA GRUNTÓW I

Cele częściowe dla osadnictwa - wykład

  • Kompleksowe zagospodarowanie terenu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

Cele częściowe dla osadnictwa: 1) infrastruktura techniczna: a) planowany rozwój terenu zabudowanego z uwzględnieniem inicjatywy prywatnej oraz indywidualność życzeń mieszkańców, b) zwiększenie zaangażowania społeczno - politycznego ludności w kwestię kształtowania i rozwoju wsi, c) polepszenie inf...

Cele i zadana stawiane przy kompleksowym zagospodarowaniu terenów - wy...

  • Kompleksowe zagospodarowanie terenu
Pobrań: 175
Wyświetleń: 798

Cele i zadana stawiane przy kompleksowym zagospodarowaniu terenów - zasada zrównoważonego rozwoju oznacza równorzędność traktowania 3 podstawowych filarów: gospodarczy, społeczny, środowiskowy. W strategii rozwoju 2001-2015 jest szereg strategii, które powinny wyrównywać szanse rozwojowe różnych reg...

Cele, funkcje i zadania kompleksowego kształtowania terenów wiejskich ...

  • Kompleksowe zagospodarowanie terenu
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1449

Cele, funkcje i zadania kompleksowego kształtowania terenów wiejskich oraz polityki rolnej: 1) jakie pozaprodukcyjne funkcje powinny wspierać melioracje kompleksowe na terenach wiejskich? - funkcje ekologiczne, rekreacyjne i społeczno - ekonomiczne: tworzenie miejsc zamieszkania i pracy na wsi dla l...

Wykład - działka ewidencyjna - ewidencja gruntu

  • Kompleksowe zagospodarowanie terenu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1673

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA jest jednostką powierzchniową podziału kraju dla celów ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości). DZAŁKA EWIDENCYJNA ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny ze względu na stan prawny, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych...

Wykład - nawodnienia i zasoby wodne

  • Kompleksowe zagospodarowanie terenu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 987

Nawodnienia potrzeby i problemy: Wyróżniamy strefę suchą i umiarkowaną. Problemy w rozwoju nawodnień: nie wszędzie jednakowe rozmieszczenie wody do nawodnień; zapewnienie zabezpieczenie wzrostu produkcji rolniczej; problemy erozji i sedymentacji; zabagnienie i zarastanie terenów meliorowanych; ochro...

Obszary wiejskie - wykład

  • Kompleksowe zagospodarowanie terenu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1064

Obszary wiejskie -stanowią wielki potencjał użytkowy, gospodarczy turystyczny, uzdrowiskowy. Infrastruktura wsi i rolnictwa: 1) techniczna: a) zaopatrzenie wsi w wodę: ok. 50% wsi jest zwodociągowana (70% sieć nowa 30 lat), b) kanalizacja wsi: (83% 30 lat), najwięcej kanalizacji jest w centralnej ...

Planowanie przestrzenne na szczeblu wojewódzkim - wykład

  • Kompleksowe zagospodarowanie terenu
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1337

Planowanie przestrzenne na szczeblu wojewódzkim 1. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa sporządzają organy samorządu województwa 2. Sejmik województwa podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa dla obszaru w granicach administrac...

Podział powierzchniowy i rozłogi gruntu - wykład

  • Kompleksowe zagospodarowanie terenu
Pobrań: 119
Wyświetleń: 777

Podział powierzchniowy - przestrzenny podział kompleksu leśnego siecią linii bezdrzewnych (gospodarczych i oddziałowych) Podział na części zwane oddziałami o kształcie z reguły prostokątnym (na nizinach) i średniej wielkości 25 ha. Funkcje podziału powierzchniowego 1. Orientacyjna: - orientacja w...