Cele, funkcje i zadania kompleksowego kształtowania terenów wiejskich - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cele, funkcje i zadania kompleksowego kształtowania terenów wiejskich - wykład - strona 1 Cele, funkcje i zadania kompleksowego kształtowania terenów wiejskich - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Cele, funkcje i zadania kompleksowego kształtowania terenów wiejskich oraz polityki rolnej: 1) jakie pozaprodukcyjne funkcje powinny wspierać melioracje kompleksowe na terenach wiejskich? - funkcje ekologiczne, rekreacyjne i społeczno - ekonomiczne: tworzenie miejsc zamieszkania i pracy na wsi dla ludności odchodzącej z rolnictwa (w przemyśle, rzemiośle, usługach), organizowanie wypoczynku na wsi (agroturystyka, turystyka, sport), wytwarzanie i przetwarzanie środków żywnościowych, dostarczenie surowców mineralnych i ich wydobycie, ochrona obszarów krajobrazowych oraz dóbr kultury, deponowanie i przetwarzanie odpadów,
2) scenariusze zmian stosunków społeczno - gospodarczych na wsi: a) niekorzystne: migracja ludności ze wsi do miast, powstawanie wokół miast stref zamieszkałych przez ubogą ludność wiejską,
b) pożądane: odchodzenie części ludności zamieszkałej na wsi od produkcji rolniczej, pozostanie tej ludności na wsi i podjęcie działań gospodarczych na tym terenie
3) korzyści wynikające z melioracji kompleksowych na terenach wiejskich: wydzielenie w trybie bezwywłaszczeniowym terenów przeznaczonych pod rolnictwo, leśnictwo, budownictwo, drogi, tworzenie gospodarstw rentownych 50ha, ochrona terenów rolnych przed działaniem czynników szkodliwych oraz zabezpieczenie zasobów wodnych dla rolnictwa, poprawa efektywności pracy zwłaszcza poprzez usprawnienie komunikacji w gospodarstwach, systemowa ochrona przyrody i krajobrazu, ochrona przed erozją, wykorzystanie terenów wiejskich dla celów rekreacyjnych, turystycznych, sportowych, poprawa warunków materialnych i kulturowych, 4) polityka rolna na wsi - działy: a) cenowo - dochodowa: ceny minimalne, dopłaty, cłą, opłaty graniczne, kredyty preferencyjne,
b) socjalna: zdrowie, oświata, kultura, pomoc socjalna, c) strukturalna: melioracje kompleksowe (kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, infrastruktura obszarów wiejskich, struktura własności ziemi, wielkość gospodarstw,
d) ekologiczna: ochrona przyrody i biotopu, ochrona dóbr kulturowych, gospodarstwa ekologiczne, 5) warunki niezbędne do realizacji melioracji kompleksowych na terenach wiejskich: wprowadzanie ustawy o kompleksowym kształtowaniu terenów wiejskich, konieczność dokonania przekształceń w strukturach ministerstwa rolnictwa na szczeblu wojewódzkim a nawet na niższych szczeblach w celu nadzoru i konsultacji, tworzenie specjalnych, prywatnych i wyspecjalizowanych biur projektowych i firm wykonawczych do obsługi prac technicznych związanych z melioracjami kompleksowymi, pozyskanie funduszy celowych na restrukturyzację rolnictwa, ochronę środowiska, roboty publiczne, kształcenie w szkołach wyższych i średnich, kadry specjalistów do realizacji melioracji kompleksowej (struktura rolnictwa, wydajność, warunki życia i pracy na wsi - stanowią one barierę dla dostosowania gospodarki rolnej do struktur i standardów UE).


(…)

… systemu celów: uporządkowanie życzeń i propozycji mieszkańców oraz administracji samorządowej, uwzględnienie założeń planów zagospodarowania przestrzennego, ochrona zasobów środowiska przyrodniczego, usystematyzowanie celów wg ich ważności. Cel nadrzędny: harmonijny i zrównoważony rozwój. Cele główne obejmują: a) gospodarka, b) osadnictwo, c) ochrona środowiska naturalnego. Podcele: a) gospodarka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz