Planowanie przestrzenne na szczeblu wojewódzkim - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie przestrzenne na szczeblu wojewódzkim - wykład - strona 1 Planowanie przestrzenne na szczeblu wojewódzkim - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Planowanie przestrzenne na szczeblu wojewódzkim
1. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa sporządzają organy samorządu województwa
2. Sejmik województwa podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa dla obszaru w granicach administracyjnych województwa.
3. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia strategii rozwoju województwa oraz określa się w szczególności:
a) podstawowe elementy sieci osadniczej województwa oraz ich powiązań komunikacyjnych oraz infrastrukturalnych w tym kierunki powiązań trans granicznych;
b) system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony sadów, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
c) rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, a w szczególności obiektów infrastruktury społecznej, technicznej, transportu, turystyki oraz gospodarki morskiej i gospodarki wodnej;
d) obszary problemowe wraz z zasadami ich zagospodarowania oraz obszary metropolitalne;
e) obszary wsparcia;
f) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi;
g) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych.
i) obszary występowania udokumentowanych kopalin
4. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.
5. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa umieszcza się inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, które zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczpospolitej polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa, zgodnie z ich właściwością.
6. Dla obszaru metropolitarnego uchwala się plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitarnego jako część planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
7. Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa wprowadza się do planu miejscowego po uprzednim uzgodnieniu terminu realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
Proces budowy planu przestrzennego
Planowanie przestrzenne nie powoduje zmian w otaczającej nas przestrzeni. Proces budowy planu jest podobny w każdym przypadku. 1. Należy rozpoznać stan istniejący (sporządzamy diagnozę);
2. Diagnoza ( proponowanie zmian w strukturze społecznej - demografia);
3. Projektowanie - dalsze kierunki rozwoju.
Podstawowym aktem prawnym regulującym politykę przestrzenną jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717; obowiązuje od dnia 11. 07. 2003r. Najważniejszym dokumentem jest plan miejscowy, na podstawie planów możliwe jest uzyskanie pozwolenia na budowę.


(…)

… - wójt, burmistrz albo prezydent miasta w uzgodnieniu z marszałkiem województwa;
2. Inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym - wójt, burmistrz albo prezydent miasta;
3. Inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych - wojewoda
4. Inwestycji celu publicznego na obszarach morskich wód wewnętrznych morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej - dyrektor właściwego urzędu…
… - wójt, burmistrz albo prezydent miasta w uzgodnieniu z marszałkiem województwa;
2. Inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym - wójt, burmistrz albo prezydent miasta;
3. Inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych - wojewoda
4. Inwestycji celu publicznego na obszarach morskich wód wewnętrznych morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej - dyrektor właściwego urzędu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz