Szczebel krajowy i wojewódzki-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szczebel krajowy i wojewódzki-opracowanie - strona 1 Szczebel krajowy i wojewódzki-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Szczebel krajowy
Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju (2030)
uwarunkowania kulturowo - społeczne, cele i kierunki zrównoważonego rozwoju kraju, podstawowe elementu krajowej sieci osadniczej, ochrona zabytków
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego:
sporządza koncepcje przestrzennego zagospodarowania kraju, która uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju kraju w oparciu o przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania
prowadzi analizy i studia, opracowuje koncepcje oraz sporządza programy odnoszące się do obszarów i zagadnień pozostających w zakresie programowania strategicznego oraz prognozowania rozwoju gospodarczego i społecznego
Koncepcja przestrzennego zagospodarowania określa uwarunkowania, cele i kierunki zrównoważonego rozwoju kraju oraz działania niezbędne do jego osiągnięcia a w szczególności:
Podstawowe elementy krajowe sieci osadniczej z wyodrębnieniem obszarów metropolitalnych
Wymagania z zakresu ochrony środowiska i zabytków z uwzględnieniem obszarów podlegających ochronie
Rozmieszczenie infrastruktury społecznej o znaczeniu międzynarodowym i krajowym
Rozmieszczenie obiektów infrastruktury technicznej transportowej, strategicznych zasobów wodnych i obiektów gospodarki wodnej o znaczeniu międzynarodowym i krajowym
Obszary problemowe o znaczeniu krajowym w tym obszary zagrożeń wymagających szczegółowych studiów i planów
Aktualnie obowiązującym krajowym dokumentem planistycznym jest koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (KPPZK) opracowana przez rządowe centrum studiów strategicznych w 2001 roku. Obecnie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz niezależne Gremia Eksperckie pracują nad Koncepcja Przestrzennego zagospodarowania Kraju.
Szczebel wojewódzki
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa
granice administracyjne województwa, rozwój inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
przykładowe skale: woj. kuj.-pom. 1:750 000, śląskie 1:100 000, podkarpackie 1:200 000
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych województwa.
W tym planie uwzględnia się ustalenia strategii rozwoju województwa oraz określa się w szczególności:
Podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich powiązań komunikacyjnych oraz infrastrukturalnych, w tym kierunki powiązań transgranicznych.
System obszarów chronionych, w tym obszary ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz