Plan zagospodarowania przestrzennego województwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa - strona 1 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa - strona 2 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa - strona 3

Fragment notatki:

Programy zawierające zadania rządowe dla realizacji celów publ. o znaczeniu krajowym Akty kierownictwa wewnętrznego. Akt planowania specjalistycznego. Charakter powszechnie obowiązujący dopiero po włączeniu do miejscowych planów, a to za pośrednictwem regionu, dlatego istotne współdziałanie organów centralnych z sejmikami województw. Art. 48.  1. Ministrowie i centralne organy administracji rządowej, w zakresie swojej właściwości rzeczowej, sporządzają programy zawierające zadania rządowe, zwane dalej "programami", służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym.
2. Programy podlegają zaopiniowaniu przez sejmiki właściwych województw. ( a więc nie wiążące)
3. Rada Ministrów przyjmuje, w drodze rozporządzenia, programy, uwzględniając w szczególności cele i kierunki, o których mowa w art. 47 ust. 2. (program staje się wiążącym aktem i zostaje wpisany do rejestru programów zawierający zadania rządowe) Art. 49 .  1.  Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej prowadzi rejestr programów.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej występuje do marszałka właściwego województwa z wnioskiem o wprowadzenie programu do planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa - charakter prawny Zespół działań podejmowanych w celu kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej o charakterze regionalnym.
Wykonywany przez administrację samorządową. Administracja rządowa ma jedynie charakter wspierający w stosunku do działań samorządowych i koordynujący w stosunku do rządowych przedsięwzięć plan zagospodarowania przestrzennego województwa - uchwalany przez sejmik; służy koordynacji zamierzeń koordynacyjnych, społ., gosp., będących przedmiotem zainteresowania samorządu wojewódzkiego a także jest instrumentem realizacji przedsięwzięć o charakterze regionalnym
Podstawowy akt planistyczny szczebla regionalnego. Nie ma charakteru aktu powszechnie obowiązującego. Akt ten wiąże w stosunkach wewnętrznych - akt kierownictwa wewnętrznego., wywiera wpływ na gminę przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przest. - Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium zawierające część tekstową i graficzną, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem. Art. 39.   2.  Plan zagospodarowania przestrzennego województwa sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych województwa.
3. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia

(…)

… koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.
Akt ten należy jednocześnie do 2 systemów:
- akt planowania przestrzennego
- akt społ. - gosp. o zasięgu regionalnym
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa - treść
3. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia strategii rozwoju województwa oraz określa się w szczególności:
  1)   podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich powiązań komunikacyjnych oraz infrastrukturalnych, w tym kierunki powiązań transgranicznych;
  2)   system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
  3)   rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;
  4)   obszary problemowe wraz z zasadami ich zagospodarowania oraz obszary metropolitalne;
  5)   obszary wsparcia;
  6)   obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi;
  7)   granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;
obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin.
 4. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, oraz programy, o których mowa w art. 48 ust. 1.
5. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa umieszcza się te inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o których mowa w ust. 3 pkt 3, które zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa, zgodnie z ich właściwością.
6. Dla obszaru metropolitalnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz