Planowanie przestrzenne - zadanie gminy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie przestrzenne - zadanie gminy - strona 1

Fragment notatki:

Zadania gminy w zakresie planowania przestrzennego Art. 3.  1. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy.
Studium i miejscowy plan podstawowymi instytucjami gminy do realizacji tych zadań.. Art. 4 2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:
  1)   lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  2)   sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
3. W odniesieniu do terenów zamkniętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się tylko granice tych terenów oraz granice ich stref ochronnych. W strefach ochronnych ustala się ograniczenia w zagospodarowaniu i korzystaniu z terenów, w tym zakaz zabudowy. Art. 51.  1. W sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego decyzje wydają w odniesieniu do:
  1)   inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim - wójt, burmistrz albo prezydent miasta w uzgodnieniu z marszałkiem województwa;
  2)   inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym - wójt, burmistrz albo prezydent miasta;
  3)   inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych - wojewoda;
2. W przypadku niewydania przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym albo wojewódzkim wojewoda wzywa wójta, burmistrza albo prezydenta miasta do jej wydania w wyznaczonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję i kosztami jej wydania obciąża gminę.
3. W przypadku inwestycji celu publicznego wykraczającej poza obszar jednej gminy decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowana ta inwestycja, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami albo prezydentami miast. Powiat w systemie planowania przestrzennego Powiat nie jest szczeblem planowania przestrzennego.
Ma charakter uzupełniający, pomocniczy, subsydiarny w stosunku do zadań gminy. Nie prowadzi polityki przestrzennej, a jedynie analizy i studia. Organy powiatu będą włączały się w procedurę planistyczną gminy oraz będą uczestniczyć w innych procedurach pozagminnych w charakterze uzgadniającym i opiniującym. Powiat nie jest szczeblem w gospodarowaniu przestrzennym. Brak kompetencji do uchwalania jakichkolwiek planów.

(…)

… i kierunki zrównoważonego rozwoju kraju oraz działania niezbędne do jego osiągnięcia, a w szczególności:
  1)   podstawowe elementy krajowej sieci osadniczej, z wyodrębnieniem obszarów metropolitalnych;
  2)   wymagania z zakresu ochrony środowiska i zabytków, z uwzględnieniem obszarów podlegających ochronie;
  3)   rozmieszczenie infrastruktury społecznej o znaczeniu międzynarodowym i krajowym;
  4…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz