Wykład - polityka przestrzenna i wstęp do rodzajów map

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - polityka przestrzenna i wstęp do rodzajów map - strona 1 Wykład - polityka przestrzenna i wstęp do rodzajów map - strona 2

Fragment notatki:

Gospodarka przestrzenna - to system działania składający się z dwóch podsystemów: - przedmiotu działania (podsystemu sterowanego), - podmiotu działania (podsystemu sterującego)
Podsystem sterowany składa się z wielu elementów biernych i czynnych. przez bierne należy rozumieć elementy stacjonarne (działki terenów o zróżnicowanym użytkowaniu) oraz elementy wiążące te działki pomiędzy sobą (infrastruktura techniczna). Elementy czynne to podmioty gospodarcze (właściciel lub dysponencie działek). Podsystem sterujący zwany także systemem kierowania (władza odpowiedzialna za ład przestrzenny, zarówno w skali lokalnej, regionalnej jaki i w skali całego kraju). W systemie sterującym wyróżnia się elementy. Są to: - polityka przestrzenna, - planowanie przestrzenne, - zarządzanie przestrzenią. Polityka przestrzenna. Do głównych zadań należy: - określenie celów i zadań gospodarki przestrzennej, - ustalenie środków działania realizującego. Między celami polityki przestrzennej mogą występować różnorodne konflikty. Najważniejsze z nich to: - konflikty między inwestorami poszczególnych podmiotów gospodarczych w przestrzeni, - konflikty między różnymi interesami tych samych podmiotów, - konflikty między celami działań podejmowanych przez różne szczeble władzy, - konflikty między celami działania dotyczących różnych horyzontów czasowych.
Do najważniejszych środków działania realizującego zalicza się środki: - przymusowe, - stymulujące i zniechęcające, - materialnego kształtowania przestrzeni, - informacyjne. Polityka przestrzenna ma wskazać kierunki rozwoju przestrzeni, które byłyby : - pożądane społecznie, - uzasadnione społecznie, - dopuszczalne ekologicznie. Planowanie przestrzenne.
To przede wszystkim prace związane z opracowaniem planu, a więc szukanie odpowiedzi na pytanie: co należy zrobić aby uzyskać zamierzony cel. Planowanie nie powoduje bezpośredniej zmiany w otaczającym nas świecie a jedynie ma być pomocne w pojmowaniu optymalnych decyzji przestrzennych. podstawowym aktem prawnym regulującym planowanie przestrzenne jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003
*Kraj - Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, *Województwo - Pan zagospodarowania przestrzennego województwa *Gmina - studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Podstawowe mapy: A)mapy zasadnicze - do celów projektowych - warstwice, - granice administracyjne, - kable, rury, urządzenia podziemne,
B)mapy ewidencyjne - nie ma uzbrojenia nadziemnego i podziemnego, są tu klasy użytków bonitacyjne, mapa ta jest częścią operatu ewidencyjnego. Na mapie ewidencyjnej są budynki.

(…)

… i mieszkańców to jest użytkowany i wtedy geodeta jest zobowiązany do zaznaczenia tego budynku na mapie ewidencyjnej. Oznaczenia na mapach:
1. Użytki rolne: - grunty rolne R I A, - sady S-RII (sad na gruntach ornych), - łąki trwałe, pastwiska trwałe PsIV, ŁIII, - grunty rolne zabudowane B - RIIIa, - wody, stawy rybne (grunty pod stawami) Wsr-PsIII, - rów W-Rv
2. Grunty leśne i zakrzewione : -Ls - lasy, - Lz - tereny zadrzewione i zakrzeiowne, Ls mamy lasy państwowe Ls, prywatne LsIV, Lz - tereny zakrzewione, Lz-PsIII - pastwiska zakrzaczone. 3. Grunty zabudowane i zurbanizowane : B - tereny mieszkaniowe, Ba - zabudowa przemysłowa, Bi- inne tereny zabudowane (cmentarze), Bp - teren w budowie, BZ - tereny rekreacyjne, dr - drogi, Ti - inne tereny komunikacyjne, Tk - kolej, K - kopalnia.
4. Tereny pod wodami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz