Mapa zasadnicza- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3731
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mapa zasadnicza- opracowanie - strona 1 Mapa zasadnicza- opracowanie - strona 2 Mapa zasadnicza- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Mapa zasadnicza (mapa gospodarcza Kraju), skala i treść mapy
Mapa zasadnicza – jest to źródłowe opracowanie kartograficzne zawierające informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno geograficznych oraz elementów ewidencji
gruntów i uzbrojenia terenu.
Mapa zasadnicza stanowi:
a)
podstawowy materiał kartograficzny wykorzystywany do różnorodnych potrzeb
gospodarki narodowej, a w szczególności gospodarki ziemią, planowania przestrzennego,
projektowania i lokalizacji wszelkiego rodzaju inwestycji,
b)
źródłowe opracowanie kartograficzne do sporządzania map pochodnych i innych
wielko- i średnio skalowych map tematycznych,
c)
podział na sekcje, podstawą podziału na sekcje mapy zasadniczej w skalach 1: 5 jest
sekcja wielkoskalowej mapy topograficznej w skali 1: 10 000 sekcja podziałowa mapy
topograficznej w skali 1: 10 000 dzieli się na: 4 sekcje mapy zasadniczej; 25 sekcji mapy
zasadniczej w skali 1: 2000; 100 sekcji m. zasadniczej w skali 1: 1000; 400 sekcji mapy
zasadniczej.
Godło arkuszy map zasadniczych tworzy przez dodanie do godła mapy topograficznej w
skali 1: 10 000 kolejnych odpowiednich arkuszy mapy zasadniczej w danej skali
wynikających z ustalonego podziału.
SKALA MAPY GODŁO
1:50 000
343.2
1:25 000
343.23
1:10 000
343.231
1: 5000
343.231.2
1: 2000
343.231.18
1: 1000
343.231.182.
1: 500
343.231.182.1
Skala mapy zasadniczej
Mapę zasadniczą sporządza się w skalach 1: 500, 1: 1000, 1: 2000, 1: 5000 na
określonym obszarze wprowadzona jest jedna mapa zasadnicza w odpowiednio dobranej
skali.
Skalę mapy dobiera się w zależności od:
a)
stopnia zainwestowania terenu szczegółami terenowymi stanowiącymi treść mapy,
b)
stopnia zainwestowania terenu w uzbrojenie podziemne,
c)
planowanych inwestycji.
Mapę zasadniczą zakłada się w następujących skalach:
a)
1: 500 dla terenów śródmiejskich o dużym stopniu zainwestowania lub dla obszarów
przewidywanych do intensywnego zagospodarowania,
b)
1: 1000 dla terenów małych miast, terenów peryferyjnych dużych miast, aglomeracji
miejskich i przemysłowych oraz terenów osiedlowych wsi będących siedzibami gmin,
c)
1: 2000 dla pozostałych zwartych terenów osiedlowych większych obszarów rolnych i
leśnych na terenach miast,
d)
1: 5000 dla terenów o rozproszonej zabudowie wiejskiej, gruntów rolnych i leśnych na
obszarach gmin.
Treść
mapy
zasadniczej
zawiera
zasób
informacji
o
terenie
i
sposobie
jego
powierzchniowego zagospodarowania. Treść jest dostosowana do skali oraz potrzeb
odbiorców mapy.
Na treść mapy zasadniczej składają się:
- punkty osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej,
- granice państwa, podziału administracyjnego, obrębów ewidencyjnych, działek oraz
użytków rolnych,
-ogrodzenia trwałe,
-budowle i budynki,
-urządzenia techniczne nadziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu,
-drogi, koleje i urządzenia towarzyszące,
-rzeźba terenu i sztuczne ukształtowanie formy terenu,
-rodzaje użytków gruntowych i pokrycie szatą roślinną,
-tereny rekreacji i sportu,
-pomniki, cmentarze, figury, przydrożne,
- opisy informacyjne związane z treścią mapy,
- kontury klasyfikacji gruntów i ich oznaczenia oraz numery działu zgodnie z operatem
ewidencji gruntu.
Dokładność graficzna pierworysu mapy zależy od:
-dokładności pomiaru poszczególnych grup szczegółów sytuacyjnych oraz skali mapy
przyjmuje się za błąd kartowania osnowy na pierworysie mapy zasadniczej nie może
przekraczać 0, 1 mm,
-średni błąd położenia punktów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej nie morze
przekraczać 0, 3 mm w skali mapy względem najbliższych punktów osnowy geodezyjnej
-średni błąd położenia punktów pozostałych elementów treści mapy nie powinien
przekraczać 0, 6 mm.
Metryka mapy powinna zawierać:
-tytuł, godło arkusza, skale, numer ewidencyjny,
- układ współrzędnych, poziom odniesienia,
- metody opracowania mapy,
- datę założenia mapy,
- określenie obszaru opracowania,
- wykonawcę mapy,
- wpisy dotyczące aktualizacji mapy.
Technologia wykonywania pierworysu mapy zasadniczej
Automatyzacja procesów: pomiarowego, opracowania wyników pomiarów oraz
wykonania mapy numerycznej i graficznej pozwala na wyeliminowanie obliczania
dzienników, żmudnego nanoszenia punktów oraz ręcznego kreślenia. Sposoby tradycyjne
wykonywania pierworysu mapy zasadniczej polegają na:
 przygotowaniu arkusza
 naniesieniu ramki sekcyjnej
 naniesieniu siatki kwadratów
 naniesieniu osnowy
 naniesienie punktów zdjętych sytuacyjnie
 wykreślenie mapy w ołówku
 wykonanie rysunku w tuszu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz