Geodezyjne pomiary szczegółowe

note /search

Bezpośrednie i pośrednie pomiary długości- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 1330
Wyświetleń: 5824

Bezpośrednie i pośrednie pomiary długości Pomiar bezpośredni polega na przyłożeniu wzorca odległości, jakim jest przymiar o znanej długości l, do mierzonego boku i i odczytanie na podziałce przymiary jego długości. Jeśli bok mierzony jest dłuższy od przymiaru na całkowitą jego długość składa się...

Charakterystyka technologii zakładania i konstrukcji osnów szczegółowy...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 714

Charakterystyka technologii zakładania i konstrukcji osnów szczegółowych W celu przeprowadzenia ogólnej charakterystyki technologii zakładania oraz konstrukcji geodezyjnych osnów szczegółowych przedstawione zostaną: a) sieci kątowe (triangulac...

Instrukcje geodezyjne- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1029

Instrukcje geodezyjne. Przepisy techniczne dotyczące wykonywania prac geodezyjnych zawarte są w instrukcjach technicznych geodezyjnych i kartograficznych. Określają one treść, dokładność i formę wyżej wymienionych prac. Nazwy, określenia i oznaczenia podstawowych pojęć z zakresu geodezji i kart...

Instrumenty i przyrządy stosowane do pomiarów kątowych- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1876

Instrumenty i przyrządy stosowane do pomiarów kątowych. Do pomiarów kątowych: W poziomych osnowach podstawowych, szczegółowych oraz pomiarowych wykonuje się pomiary kątowe i długościowe. - w sieciach I i II klasy do pomiarów kątowych należy stosować teodolity z dwumiejscowym systemem odczytowy...

Instrumenty stosowane do pomiarów długościowych- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1078

Instrumenty stosowane do pomiarów długościowych. Pomiary długości boków w osnowach I, II i III klasy, a więc podstawowych i szczegółowych, są obecnie najczęściej wykonywane przy użyciu dalmierzy elektromagnetycznych. Pomiary długości w osnowach pomiarowych wykonuje się bezpośrednio przym...

Mapa zasadnicza- opracowanie - Nakładki tematyczne

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 497
Wyświetleń: 4186

SKALA MAPY ZASADNICZEJ Mapę zasadniczą sporządza się w skalach: 1: 500, 1: 1 000, 1: 2 000, 1: 5 000 na określonym obszarze prowadzona jest jedna mapa zasadnicza w odpowiednio dobranej skali. Skalę mapy dobiera się w zależności od: -

Mapy tematyczne- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1015

MAPY TEMATYCZNE Mapy tematyczne są opracowaniami kartograficznymi eksponującymi 1 lub kilka wybranych elementów, treści ogólnogeograficznej bądź określone zagadnienia społeczno-gospodarcze lub przyrodnicze. Mapy te stanowią zbiory map w skalach od 1: 250 do 1: 500 000. Mapy tematyczne ze...

Mapy topograficzne dla celów gospodarczych- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 623

Mapy topograficzne dla celów gospodarczych opracowuje się w skalach 1: 10 000, 1: 25 000, 1: 50 000, 1: 100 000, 1: 200 000, 1; 500 000 dla obszaru całego kraju oraz w skali 1: 5 000 dla obszaru wielkich miast lub innych stref inten...

Metody pomiarów szczegółów sytuacyjych - opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2331

METODY POMIARÓW SZCEGÓŁÓW SYTUACYJNYCH Pomiary szczegółów wykonuje się następującymi metodami: 1. domiarów prostokątnych (ortogonalna) 2. metoda biegunową 3. przedłużeń konturów sytuacyjnych 4. wcięć kątowych, liniowych i kątowo-liniowych. Ad...

Niwelacja powierzchniowa- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 987
Wyświetleń: 4571

NIWELACJA POWIERZCHNIOWA 1. Rodzaje niwelacji powierzchniowej ( niwelacja tras ). Niwelacja tras mała na celu wyznaczenie dokładnego ukształtowania terenu na obszarze długiego lecz wąskiego pasa, często jednak do różnych prac inżynierskich ja...