Wykład - Podstawowe formy korzystania z nieruchomości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Podstawowe formy korzystania z nieruchomości - strona 1 Wykład - Podstawowe formy korzystania z nieruchomości - strona 2

Fragment notatki:

Nieruchomości w Polsce:
Własność- prawo rzeczowe, zwane bezwzględnym, które uprawnia do korzystania z nieruchomości oraz rozporządzania nią. Prawo własności może być dziedziczone lub przenoszone przez zawarcie notarialnego aktu sprzedaży. Następujący potem wpis do księgi wieczystej stanowi stwierdzenie zaistniałego aktu prawnego.
Użytkowanie wieczyste-jt. to prawo pośrednie między prawem własności oraz prawami ograniczonymi. Tryb ustawienia użytkownika wieczystego wymaga zawarcia umowy notarialnej oraz dokonania wpisu do księgi wieczystej. Prawo to jest czasowe, zbywalne, dziedziczne i odpłatne. Jego podmiotami mogą być osoby fizyczne lub prawne, a przedmiotami nieruchomości komunalne lub Skarbu Państwa.
Użytkowanie-prawo rzeczowe ograniczone, które może powstać w trybie umowy lub orzeczenia sądu. Jest to prawo do władania nieruchomością i pobierania z niej określonych pożytków. Prawo to nie jest zbywalne ani też dziedziczone; opłaty za użytkowanie wynikają z umowy.
Służebność-jt. to również ograniczone prawo rzeczowe, które polega na korzystaniu z nieruchomości w sposób inny niż użytkowanie. Źródłem powstania tego prawa może być umowa, orzeczenie sądu, zasiedzenie i akt administracyjny.
Dzierżawa-jt. to względne prawo rzeczowe do włączonego korzystania z nieruchomości i pobierania pożytków. Główną formą nabyci tego prawa jest umowa.
Najem-jt. prawem podobnym do dzierżawy, z tym, że przedmiotem najmu są zazwyczaj budynki, lokale a dzierżawy: nieruchomości gruntowe. Prawo najmu dot. tylko użytkowania.
Użyczenie-trzecia forma względnego prawa rzeczowego nabytego w trybie umowy. Jt. to prawo do nieodpłatnego użytkowania gruntu przez czas oznaczony lub nieoznaczony.
Zarząd-prawo czasowe odpłatnym i zbywalnym, którego przedmiotem są nieruchomości komunalne lub Skarbu Państwa, a podmiotami mogą być komunalne lub państwowe jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.
SYSTEM AKTÓW PLANOWANIA-parterstwo w procesie planowania (Państwo- Województwo- Gmina)
Koncepcja Program Rejestr zadań
Państwo  Pestrzennego  zadań  rządowych
zagospodarowania rządowych Prezes U.M. kraju ↓ ↓
↓ ←←←←←←↓ Wojewódzki ↓ ↓ ↓ rejestr zadań Wojew Plan zagospod. Wojewódzki rządowych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz