Geologia historyczna - strona 2

note /search

Środowisko

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geologia historyczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1526

       S tr e fa   s u p ra li to ra ln a       S tr e fa  n e ry ty c z n a        S tr e fa  o c e a n ic z n a        S tr e fa  p e la g ic z n a 6 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 M e tr ó w  S tr e fa   li to ra ln a        S tr e fa   s u b li to ra ln a     S tr e fa   a b y s a ln a    S tr e fa   ...

Fosylizacja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geologia historyczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1344

lu b C a ło k sz ta łt  p ro ce só w  p ro w a d zą cy ch  d o p rz ek sz ta łc en ia  s zc zą tk ó w  o b u ma rł y ch   o rg a n iz m ó w  w  s k a mi en ia ło śc i 1 2 3 4 M a te ri a ł b u d u ją cy c zę śc i s zk ie le tow e or g an iz m ó w  m or sk ic h Z w ią zk i  n ie o rgan ic zn e ( s...

Głowonogi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geologia historyczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1701

M O L L U S C A C E P H A L O P O D A O g ó ln a c h ar ak te ry st yk a  g łow on og ó w • N a jb ar d zi ej  p rogr es yw n a gr u p a m ię cz ak ó w • D u a g łow a, w yr a źn ie  od d zi el on a od  w or k a t rz ew io w ego. N a g łow ie  b ar d zo  sp raw n e oc zy i  r oz w in ię te  s zc ...

Graptolity

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geologia historyczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1554

• Ws p ó łc ze śn ie  t y lk n  k il k a  g a tu n k ó w ,  a le  d u e  zn a cz en ie  f il n g en et y cz n e  – g ru p a  w y jś ci n w a  d la   st ru n n w có w • B ra k  p ra w d zi w ej  s tr u n y  g rz b ie tn w ej .  U k ła d   n er w n w y  c zę śc in w n  n a  b rz u sz n ej ,  cz ęś ...

Koralowce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geologia historyczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1547

C N ID A R IA A N T H O Z O A • D ys k  b az al n y • T ek a • S ep ty • eb ra ( cos ta ) • S łu p ek  ( col u m el la ) • D en k a  ( ta b u le ) • D y se p im en ty • E u te k a (ś ci a n a  p ra w d zi w a ) • E p it ek a • P se u d o te k a (ś ci a n a  f a łs zy w a ) (o rd o w ik -p er m ) ...

Mięczaki - Skorupiaki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geologia historyczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1897

d ru g i  co  d o  l ic ze b n o śc i  g a tu n k ó w  t y p  – 1 2 8  t y 1i ęc y  g a tu n k ó w d ru g i  co  d o  l ic ze b n o śc i  g a tu n k ó w  t y p  – 1 2 8  t y 1i ęc y  g a tu n k ó w G ło w a  z  o tw o re m  g ęb o w y m ,  cz u łk a m i  i  o cz a m i • N o g a ,  b ęd ą ca  g łó w...

Mikroskamieniałości

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geologia historyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1197

• K ró le st w l • T y p • G rl ma d a • R zą d • R l d zi n a • R l d za j • G a tu n ek O g ó ln y  p l d zi a ł św ia ta  l g ra n ic zn eg l • N a d k ró le st w l : P R O K A R Y O T A K ró le st w l :  M O N E R A P ld k ró le st w l:  B A C T E R IA  B ak te ri e P ld k ró le st w l:  C Y ...

Ściągi i zagadnienia z gelogii historycznej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geologia historyczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 651

Noatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: PSEUDOMORFOZY (SUBSTYTUCJA)- zmiana chemiczna, bez zmiany chemizmu, np.: kalcytyzacja; dolomityzacja; sylifikacja; pirytyzacja- proce...

Gąbki - Archeocjaty

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geologia historyczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 777

(k a mb r- R ) P o ry  - o st ia J a m a  p a ra g a st r a ln a O sc u lu m A sc o n S y co n L eu c o n • S p ik u le (s k le ry ) m ik ros k le ry 0,0 1 -0,1  m m m ega sk le ry 0,1 - p o n a d  1 m m • d e smy (w c ze sn y -ś r o d k o w y  k a mb r) • 2  w a p ie n n e  śc ia n y ,  si ln ie...

Grupy organizmów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geologia historyczna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 4102

Terminy paleontologiczne i inne informacje     sinice (królestwo Monera)   stromatolity; archaik – do dziś; bez  znaczenia  stratygraficznego     kokolitowate (królestwo Protista, podkrólestwo  Protophyta);  budowa kokolitów, materiał budujący  ...