Geologia historyczna

note /search

Okresy geologiczne - Klimat

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geologia historyczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1799

Okresy geologiczne Klimat Prekambr Bliski współczesnemu: pod koniec prekambru i na początku kambru - zlodowacenia. Kambr Jednakowo ciepły na całej Ziemi. Ordowik Ciepły. Sylur Ciepły, miejscami suchy. Dewon Na półkuli północnej

Podstawowe pojęcia - Geologia historyczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geologia historyczna
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1624

Podstawowe pojęcia Geologia historyczna - zajmuje się dziejami Ziemi, historią skorupy ziemskiej, a także życia organicznego; GEOCHRONOLOGIA Kompleksowy zespół procedur umożliwiających ustalenie wieku skał lub procesów geologicznych. Do podstawowych procedur geochronologii należy: badanie następs...

Ramienionogi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geologia historyczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1246

k a mb r  – R ) • D w u cz ęś ci o w a • S k or u p k a  n ó k o w a (b rz u (z n a) • S k or u p k a  ram iS n iow a  ( gr zb iS tow a) • S k or u p k i p o łą cz on S  zaw ia (am i l u b  n iS • S zc zy t ( d zi ó b ,  u m b o ) • Wap iS n n a  lu b  z  f o( for an u  w a p n ia i   (u b (t an ...

Stawonogi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geologia historyczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1379

N a jl ic zn ie js zy  i  n a jb a rd zi ej  z ró n ic n w a n y    ty p  b ez k rę g n w có w 8 4 0  0 0 0  g a tu n k ó w ,  cn  s ta n n w i  7 5  %  w sz y st k ic h  w sp ó łc ze sn y ch  g a tu n k ó w w sp ó łc ze śn ie  9 0  %  st a w n n n g ó w  t n  n w a d y • S eg me n ta cj a  c ia ...

Systematyka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geologia historyczna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1813

NADKRÓLESTWO: Prokaryota KRÓLESTWO: MONERA (bakteria, sinice) W ażną rolę w rozwoju biosfery odegrały najmniejsze znane organizmy - BAKTERIE . Ich cechą jest brak jądra komórkowego. W stanie kopalnym stwierdzono je już w osadach o wieku 3,5 mld lat. Odegrały one wielką rolę w powstawaniu złóż, m....

Szkarłupnie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geologia historyczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1120

Wył ąc zn ie  m or sk ie ,  os iod łe  l u b  p or u sz oj ąc e  si ę,  st en oh ol in ow e Wy łą cz n ie  m or sk ie ,  os iod łe  l u b  p or u sz oj ą ce  s ię ,  yj ą p oj ed yn cz o R oz m ior y o d  m il im et rów  d o  ok o ło 20 m . S zk ie le t  w ew n ęt rz n y   (p o ch o d ze n io  me...

Tabela stratygraficzna (uproszczona)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geologia historyczna
Pobrań: 2919
Wyświetleń: 5943

Tabela stratygraficzna (według ICS) eon era okres epoka piętro opis Fanerozoik Kenozoik Neogen Holocen 11,5 tys Koniec ostatniego zlodowacenia powstanie i rozwój Bałtyku , rozwój ludzkiej cywilizacji. Plejstocen Górny 126 tys. Następujące po sobie zlodowacenia i ocieplenia, wzmożone opady w stref...

Terminy paleontologiczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geologia historyczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1729

Alveola - stożkowe zagłębienie znajdujące się w przedniej części rostrum, Belemnity Amonitowa - Amonitowate Anaptych - dolna szczęka, Amonitowate Aptych - dolna szczęka, Amonitowate Axis - odbyt, trylobit Brachidium - szkielet podtrzymujący...

Wstęp do geologii historycznej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geologia historyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 959

p ro fi l p rz e d s ta w io n y  g ra fi c z n ie  w  f o rm ie   k o lu m n y ,  o d z w ie rc ie d la ją c y  r e la c je  w ie k o w e   p o s z c z e g ó ln y c h  w y d z ie le ń s k a ln y c h ,  w   k tó ry m  s ta rs z e  w a rs tw y  u m ie s z c z o n e  s ą p o d  m ło d s z y m i p r...

Zagadnienia na zaliczenie z geologii historycznej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geologia historyczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1708

Wyjaśnić: ** Metody radiometryczne - służą do określania wieku bezwzględnego. Wiek bezwzględny - to wiek skał lub zdarzeń geologicznych wyrażony w latach, które upłynęły od tego zdarzenia do dziś. Datowanie izotopowe (radiodatowanie) - metody datowania próbek, oparte na zjawisku rozpadu promienio...