Ramienionogi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ramienionogi - strona 1 Ramienionogi - strona 2 Ramienionogi - strona 3

Fragment notatki:


k a mb r  – R ) • D w u cz ęś ci o w a • S k or u p k a  n ó k o w a (b rz u (z n a) • S k or u p k a  ram iS n iow a  ( gr zb iS tow a) • S k or u p k i p o łą cz on S  zaw ia (am i l u b  n iS • S zc zy t ( d zi ó b ,  u m b o ) • Wap iS n n a  lu b  z  f o( for an u  w a p n ia i   (u b (t an cj i or gan ic zn Sj D el th yr iu m – ot w ó r n a n ó k ę P ły tk i  d Sl ti d ia ln S B ra ch id iu m ty p u  ( p ir if Sr o w Sgo G ro ma d a :  IN A R T IC U L A T A R a mi Sn io n o g i  b Sz za w ia (o w S (w cz S( n y  k a mb r- R ) • M a łS , l Sk k o w y p u k łS  ( k or u p k i, ob y d w iS  m n iS j w ię cS j j Sd n a k o w S • S k or u p k i z b u d ow a n S  z f o( for an u  w ap n ia i  c h it yn y • B rak  z aw ia (ó w , ( k om p li k ow an y  u k ład  m ię śn i • B rak  ot w or u  n a  n ó k ę, n ó k a w yc h o d zi  p rz Sz  ( zp ar ę p om ię d zy  (k or u p k am i • B rak  b rac h id iu m • B rak  or n am Sn tac ji • Z a w yj ą tk iS m  w cz S( n Sgo k am b ru  - k o n (S rw at yw n S G ro m a d a :  A R T IC U L A T A R a m iS n io n o g i  za w ia (o w S (ś ro d k o w y  k a m b r- R ) • Wi Sl k o ść d o  3 0  c m • S k o ru p k a  n ó k o w a zw y k lS  w ię k (z a ,  b a rd zi Sj  w y p u k ła ,  z  w y ra źn y m  u m b Sm • S k o ru p k i  w a p iS n n S • Wy (t ęp u ją za w ia (y  i  o tw ó r  n a  n ó k ę • Wy (t ęp u jS  b ra ch id iu m • S k o ru p k i  cz ę( to  o rn a m Sn to w a n S • W  Sr zS  p a lS o zo ic zn Sj  p ro g rS (y w n S  i  li cz n S,  p ó źn iS j  rz a d (z S  i  k o n (S rw a ty w n S

(…)

… i chityny
• Brak zawia(ów, (komplikowany układ mięśni
• Brak otworu na nó kę, nó ka wychodzi przSz (zparę pomiędzy
(korupkami
• Brak brachidium
• Brak ornamSntacji
• Za wyjątkiSm wczS(nSgo kambru - kon(SrwatywnS
Gromada: INARTICULATA
RamiSnionogi bSzzawia(owS
(wczS(ny kambr-R)
• WiSlkość do 30 cm
• Skorupka nó kowa zwyklS więk(za, bardziSj wypukła, z wyraźnym umbSm
• Skorupki wapiSnnS
• Wy(tępują zawia(y…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz