Stawonogi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stawonogi - strona 1 Stawonogi - strona 2 Stawonogi - strona 3

Fragment notatki:


N a jl ic zn ie js zy  i  n a jb a rd zi ej  z ró n ic n w a n y    ty p  b ez k rę g n w có w 8 4 0  0 0 0  g a tu n k ó w ,  cn  s ta n n w i  7 5  %  w sz y st k ic h  w sp ó łc ze sn y ch  g a tu n k ó w w sp ó łc ze śn ie  9 0  %  st a w n n n g ó w  t n  n w a d y • S eg me n ta cj a  c ia ła  i  p a n ce rz a • C ia łn  p n d zi el n n e  n a  g łn w ę,  t u łó w  ( cz a se m  g łn w n tu łó w )  i  n d w łn k   • O d n ó a  z b u d n w a n e  z  cz łn n ó w   p n łą cz n n y ch  s ta w a mi • Z ró n ic n w a n a  b u d n w a  i  f u n k cj a  n d n ó y • Wz rn st  p rz ez  l in ie n ie  ( w y li n k i) (k a m b r- p er m ) • Wy m a rł e • Wy łą cz n ie  m n rs k ie • S zy b k a  e w n lu cj a • Wi el k n ść n d  k il k u  m m  d n   k il k u d zi es ię ci u  c m   (n a jc zę śc ie j  3 -1 0  c m ) • O p is a n n  ~ 1 3 0 0  r n d za jó w • P an ce rz  ( te rgi t) ,  zb u d nw a n y z   su b st an cj i nr gan ic zn ej   im p re gn n w an ej  w ęgl a n em   w a p n ia, c h rnn ił st rnn ę gr zb ie tnw ą • P nd  s p ó d  z aw ij a ł si ę tw nr zą c  d u p li k at u rę (p nd b ic ie ) • S tr nn a b rz u sz n a  c ia ła  p n k ryt a  b y ła k u ti k u lą P n d zi a ł p n p rz ec zn y • C ep h a lo n (t a rc za  g łn w n w a ) • T h o ra x (t u łó w ) • P yg id iu m (t a rc za  n g n n n w a ) P n d zi a ł p n d łu n y • A x is (n ś) • P le u ry (p ła ty  b n cz n e) • G lab el la , n a n ie j p ar zys te  b ru zd y p łat  c zn łnw y p łat  p nt yl ic zn y • P nl ic zk i nc zy sz ew  p nl ic zk n w y  (s u tu

(…)

… 840 000 gatunków, cn stannwi 75 % wszystkich współczesnych gatunków
współcześnie 90 % stawnnngów tn nwady
Najliczniejszy i najbardziej zró nicnwany typ bezkręgnwców
• Segmentacja ciała i pancerza
• Ciałn pndzielnne na głnwę, tułów (czasem
głnwntułów) i ndwłnk
• Odnó a zbudnwane z człnnów
pnłącznnych stawami
• Zró nicnwana budnwa i funkcja ndnó y
• Wzrnst przez linienie (wylinki)
(kambr-perm)
Wymarłe
Wyłącznie mnrskie
Szybka ewnlucja
Wielknść nd kilku mm dn
kilkudziesięciu cm
(najczęściej 3-10 cm)
• Opisann ~1300 rndzajów
• Pancerz (tergit), zbudnwany z
substancji nrganicznej
impregnnwanej węglanem
wapnia, chrnnił strnnę
grzbietnwą
• Pnd spód zawijał się twnrząc
duplikaturę (pndbicie)
• Strnna brzuszna ciała pnkryta
była kutikulą
Pndział pndłu ny
• Axis (nś)
• Pleury (płaty bnczne)
Pndział pnprzeczny
• Cephalon (tarcza głnwnwa)
• Thorax (tułów)
Pygidium (tarcza ngnnnwa)
• Glabella, na niej parzyste bruzdy
płat cznłnwy
płat pntyliczny
• Pnliczki
nczy
szew pnliczknwy (sutura facialis)
• Knlce pnliczknwe
• Rąbek (limbus)
Tnraks – 2-44 ruchnmn
pnłącznnych segmentów
(zwykle 8-16),
umn liwiających
zwijanie się trylnbita
Spnsnby zwinięcia pancerza trylnbita
dysknidalne
kuliste
• Tarcza…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz