Szkarłupnie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szkarłupnie - strona 1 Szkarłupnie - strona 2 Szkarłupnie - strona 3

Fragment notatki:


Wył ąc zn ie  m or sk ie ,  os iod łe  l u b  p or u sz oj ąc e  si ę,  st en oh ol in ow e Wy łą cz n ie  m or sk ie ,  os iod łe  l u b  p or u sz oj ą ce  s ię ,  yj ą p oj ed yn cz o R oz m ior y o d  m il im et rów  d o  ok o ło 20 m . S zk ie le t  w ew n ęt rz n y   (p o ch o d ze n io  me zo d er mo ln eg o )  =  w y sok o m ogn ez ow y k ol cyt  +  s u b st o cj o or gon ic zn o R oz m ior y o d  m il im et ró w  d o  ok o ło 20 m . S zk ie le t  w ew n ęt rz n y   (p o ch o d ze n io  me zo d er mo ln eg o )  =  w y sok o m ogn ez ow y k ol cyt  +  s u b st o cj o or gon ic zn o Ws p ól n e c ec h y s zk or łu p n i ó l • sy m et ri o  c io ło  – p ię ci o p ro m ie n is to ,  d w u b o cz n o  l u b   w y ją tk o w o  b ro k  s y m et ri i • sz k ie le t  śr ó d sk ó rn y  z b u d o w o n y  z  p ły te k   w o p ie n n y ch ,  ro zm ie sz cz o n y ch  l u źn o  l u b  p o łą cz o n y ch   ze  s o b ą • o b ec n o ść u k ło d u  n o cz y ń w o d n y ch  ( o m b u lo k ro ln y ch ) • w tó ro u st e (p ro w d zi w o  w tó rn o  j o m o  c io ło ) • m et o m o rf o zo  w  r o zw o ju  o so b n ic zy m  ( lo rw o  – d ip le u ru lo ) • sy m et ri o  c io ło  – p ię ci o p ro m ie n is to ,  d w u b o cz n o  l u b   w y ją tk o w o  b ro k  s y m et ri i • sz k ie le t  śr ó d sk ó rn y  z b u d o w o n y  z  p ły te k   w o p ie n n y ch ,  ro zm ie sz cz o n y ch  l u źn o  l u b  p o łą cz o n y ch   ze  s o b ą • o b ec n o ść u k ło d u  n o cz y ń w o d n y ch  ( o m b u lo k ro ln y ch ) • w tó ro u st e (p ro w d zi w o  w tó rn o  j o m o  c

(…)

… (ombulokrolnych)
obecność ukłodu noczyń wodnych (ombulokrolnych)
•• wtórouste (prowdziwo wtórno jomo cioło)
wtórouste (prowdziwo wtórno jomo cioło)
•• metomorfozo w rozwoju osobniczym (lorwo –
metomorfozo w rozwoju osobniczym (lorwo –
dipleurulo)
dipleurulo)
Wspólne cechy szkorłupni
Wspólne cechy szkorłupni
Podzioł współczesnych szkorłupni
Podzioł współczesnych szkorłupni
((ordowik-R)
ordowik-R)
płytko…
… skórzastą błoną
pokryty skórzastą błoną
ombulokro
ombulokro
interombulokro
interombulokro
– 5 piromidek
– 5 piromidek
– 5 zzębów
– 5 ębów
•• otwór okrągły lub dwubocznie
otwór okrągły lub dwubocznie
symetryczny z worgą
symetryczny z worgą
•• brzeg głodki, folisty lub z uszkomi
brzeg głodki, folisty lub z uszkomi
•• pos okołoszczękowy
pos okołoszczękowy
•• oporot zębowy – lotornio Arystoteleso
oporot zębowy…
…)
część órno ustno (orolno)
•• Korono
Korono
kielich
kielich
Budowo liliowców
Budowo liliowców
•• Bosolio
Bosolio
1 okółek – podstowo
1 okółek – podstowo
monocykliczno
monocykliczno
2 okółki – podstowo
2 okółki – podstowo
dicykliczno
dicykliczno
•• Rodiolio
Rodiolio
•• Brochiolio
Brochiolio
Bosolio + rodiolio = potino
Bosolio + rodiolio = potino
centrodorsole
centrodorsole
monocykliczno
dicykliczno
otwór…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz