Wstęp do geologii historycznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do geologii historycznej - strona 1 Wstęp do geologii historycznej - strona 2 Wstęp do geologii historycznej - strona 3

Fragment notatki:


p ro fi l p rz e d s ta w io n y  g ra fi c z n ie  w  f o rm ie   k o lu m n y ,  o d z w ie rc ie d la ją c y  r e la c je  w ie k o w e   p o s z c z e g ó ln y c h  w y d z ie le ń s k a ln y c h ,  w   k tó ry m  s ta rs z e  w a rs tw y  u m ie s z c z o n e  s ą p o d  m ło d s z y m i p ro fi l p rz e d s ta w io n y  g ra fi c z n ie  w  f o rm ie  k o lu m n y ,  o d z w ie rc ie d la ją c y  r ze c zy w is te  r e la c je   p rze s tr ze n n e  p o s zc z e g ó ln y c h  w y d zi e le ń s k a ln y c h   – d la  u tw o ró w  n ie za b u rzo n y c h je s t  id e n ty c z n y  z   p ro fi le m  s tr a ty g ra fi c zn y m 0 5 0 1 0 0  m k ró tk o tr w a ła  p rz e rw a  w  s e d y m e n ta c ji   o s a d ó w P o w ie rz c h n ie  g e o lo g ic z n e ,  re p re z e n tu ją c e   p rz e rw ę (l u k ę )  w  z a p is ie  g e o lo g ic z n y m ,  s p o w o d o w a n ą e ro z ją lu b  w s tr z y m a n ie m   o s a d z a n ia  s ię s k a ł.   W z d łu p o w ie rz c h n i  n ie z g o d n o ś c i  c z ę s to   k o n ta k tu ją z e  s o b ą n a w e t  b a rd z o  o d m ie n n e   s k a ły ,  b ą d ź w a rs tw y  r ó n ie  z a le g a ją c e  w   p rz e s tr z e n i. N ie zg o d n o ść  k ąt o w a N ie zg o d n o ść  e ro zy jn a N ie zg o d n o ść  p rz ek ra cz aj ąc a C m O r S C P T u s ta le n ie  r e la c ji  k tó ra  s k a ła  j e s t  m ło d s za ,  a  k tó ra  s ta rs za W  s e ri i  s k a ł o s a d o w y c h   lu b  p o to k ó w  l a w o w y c h   w ie k  w zr a s ta  k u    d o ło w i.  

(…)

… metamorfizmu kontaktowego
otoczaki granitu
Ró ne warstwy skalne
zawierają im tylko właściwe zespoły skamieniałości,
które nie występują
ani w warstwach le ących wy ej, ani ni ej.
Zespoły faunistyczne w tych samych
warstwach, występujących nawet w regionach
oddalonych od siebie, są takie same i wykazują tą
samą kolejność.
Przyczyną tego zjawiska jest fakt,
e ewolucja organizmów zachodziła bardzo powoli,
ale stale.
(Wiliam Smith, XVIII/XIX)
Zasada sukcesji biotycznej
Metody określania:
• Sedymentacyjne (tempo przyrostu
osadów, iłów warwowych)
Dendrochronologia
• Fizyko-chemiczne:
- termoluminescencji
- paleomagnetyczna
- radiometryczne (U/Pb, Rb/Sr, K/Ar, C14)
Klasyfikacja stratygraficzna polega
na ustaleniu normalnego następstwa
warstw i innych ciał skalnych skorupy
ziemskiej oraz grupowaniu…

paleogeograficzne
istotne wydarzenia w ewolucji
litosfery
wydarzenia ewolucyjne
wynikające z zapisu
paleontologicznego
(biostratygrafia)
datowania radiometryczne
• chronostratygraficznych • geochronologicznych
• identyfikację jednostek chronostratygraficznych
przeprowadza się za pomocą korelacji wiekowej
• na podstawie litologii nie mo na ich
zidentyfikować nigdzie poza obszarem
stratotypowym
• nie zale ą od litologii ani mią szości
Stratotyp jednostki chronostratygraficznej powinien być pełnym,
ciągłym profilem, dobrze udokumentowanym paleontologicznie
• mają określony stratotyp i stratotypy granic.
• mają układ hierarchiczny
Jednostki chronostratygraficzne
Rozwój poglądów na wiek Ziemi
porównywanie ze sobą warstw skalnych w
celu znalezienia ekwiwalentów wiekowych
wyszukiwanie ekwiwalentów
litologicznych
• Korelacja profili litologicznych na podstawie
wyników badań geofizycznych
• Korelacja profili litologicznych w oparciu o
zdjęcia lotnicze
• Korelacja profili litologicznych w oparciu o
identyczność litologii i struktur
sedymentacyjnych
• Śledzenie rozciągłości warstwy skalnej
Osady tego samego wieku, osadzone
jednocześnie w ró nych warunkach i ró niące
się od siebie w zale ności od tego, w jakich
warunkach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz