Podział dziejów Ziem - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział dziejów Ziem - wykład - strona 1 Podział dziejów Ziem - wykład - strona 2 Podział dziejów Ziem - wykład - strona 3

Fragment notatki:

„Podział dziejów Ziemi”
Tabele stratygraficzna powstała w wyniku złożenia profili warstw skalnych znanych z różnych części świata poprzez zastosowanie metod badania wieku względnego profile te zostały ze sobą skorelowane w wyniku czego powstał 1 szczególny profil zbiorczy. Następnie profil ten podzielono na pewne zespoły warstw, tworząc jednostki stratygraficzne (chronostratygraficzne). Tymi jednostkami są:
eonotem
eratem
system
oddział
piętro
Zdefiniowano również w oparciu o zmiany zachodzące w świecie organicznym granice między tymi jednostkami wiekowo określa je za pomocą metod datowania bezwzględnego. Jednostką stratygraficznym przypisano następnie odpowiadające im jednostki czasu geologicznego, czyli tzw. jednostki geochronologiczne. Tymi jednostkami są:
eon
era
okres
epoka
wiek
Tak więc każdej jednostce stratygraficznej (rzeczywistemu zespołowi warstw) odpowiada jednostka czasu geologicznego, kiedy ten zespół warstw się utworzy. Nazwy jednostek stratygraficznych i odpowiadającym im jednostką czasu geologicznego są identyczne, np. mezozoik jest nazwą eratemu i ery, karbon - system i okres.
„Powstanie Ziemi” Uważa się, iż wszechświat powstał ok. 10-20 mld. lat temu w wyniku wielkiego wybuchu. Data 13,7 mld. lat. Nasz układ słoneczny jest znacznie młodszy. Powstał ok. 5 mld lat temu z wielkiego kompleksu gazowo pyłowego, w centralnej części którego utworzyło się Słońce. Wirowy ruch materii wokół Słońca spowodował wykształcenie się dysku protoplanetowego. W miarę zwiększania się odległości od Słońca temperatura i gęstość materii malała, co spowodowało zróżnicowanie się składu chemicznego materii, a w ślad za tym również składu powstałych zeń planet. W pierwszym etapie dochodziło do kondensacji pyłu kosmicznego o wymiarach rzędu mikronów w ziarna o średnicy rzędu cm. Następnie między tymi ziarnami dochodziło do kolizji, które powodowały ich zlepianie się (akrecję) i stopniowe zwiększanie rozmiarów w wyniku czego utworzyły się zalążki planet, czyli planetyzomali. W miarę jak rozmiary planetyzomali się powiększały rosło ich oddziaływanie grawitacyjne na nie skupione jeszcze fragmenty materii. W efekcie ilość kolizji rosła. Miały one charakter grawitacyjny. Ich skutkiem było powstanie protoplanet, które były gorące i zbudowane w pierwszej fazie swego istnienia z roztopionej materii. Roztopione metale (żelazo i nikiel) spłynęły grawitacyjnie w głąb Ziemi tworząc jej jądro. Następnie na podobnej zasadzie wykształciły się pozostałe geosfery. Pewna część materii nie uległa skupieniu co powodowało liczne jej kolizje z powstałymi planetami również w późniejszym czasie. Badania meteorytów (kamiennych i żelazistych) zbudowanych z tej samej materii co pierwotna materia Ziemi, pokazały, że liczą sobie one ok. 4,5 mld lat. Na ten sam czas określono również wiek Ziemi. Ziemia powstała ok. 4,5 - 4,6 mld lat temu. Najstarszym eonem w dziejach Ziemi jest archaik.


(…)

… oraz sinice. Najstarsze znaleziska liczą sobie 3,5 mld lat. Pochodzą one z Australii i RPA. Sinice były organizmami kolonijnymi. Obumierając tworzyły skały węglanowe - stromatolity. Proterozoik
Dzieli się na 3 ery:
paleoproterozoiczna
mezoproterozoiczna
neoproterozoiczna
Rozpoczął się ok. 2,5 mld lat temu, a zakończył 542 mln lat temu. Najważniejszym wydarzeniem było pojawienie się tlenu w atmosferze. Było to związane z działalnością sinic. Sinice są bowiem organizmami fotosyntetyzującymi. Wiązały ona dwutlenek węgla zawarty w atmosferze w osad węglanowy, a ubocznym produktem tego procesu był tlen. Przez ok. 1 - 2 mld lat (czyli jeszcze w archaiku) był on wydatkowany na utlenienie związków zawartych w wodzie morskiej. Począwszy od ok. 2mld lat temu zaczął gromadzić się w atmosferze. Z Proterozoiku znane są sinice, jamochłony, pierścienice, pierwsze stawonogi. Pod koniec proterozoiku pojawiła się niezwykła, bardzo bogata grupa zwierząt zwana fauną ediakarańską. W proterozoiku powstały liczne typy skał:
granity znane z pn. Kanady i Rosji
Miały wtedy miejsce również potężne ruchy górotwórcze, a także zlodowacenia. …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz