Politechnika Śląska

note /search

ZKiRF - notatki z wykładów

 • Politechnika Śląska
Pobrań: 301
Wyświetleń: 5243

pdf. Notatka jest to cykl 15 wykładów o następującej tematyce: funkcjonowanie rynku finansowego i rodzaje instrumentów finansowych, funkcjonowanie bonów skarbowych na polskich rynkach pieniężnych, lokaty międzybankowe jako instrument rynku pieniężnego, krótkoterminowe bankowe papiery dłużne (KBP...

Podstawy zarządzania - Przywództwo

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 756
Wyświetleń: 3570

Słowo „kierownik” określa osobę odpowiedzialną za funkcjonowanie danej struktury organizacyjnej, tj. za realizację jej celów uprawniony do planowania, organizowania i kontrolowania pracy zespołu. Słowo „przywódca” określa osobę posiadającą zdolność oddziaływania na ludzi, że są oni skłonni podąża...

Inżynieria Powierzchni egzamin ustny

 • Politechnika Śląska
 • Inżynieria Powierzchni
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1428

Obróbka powierzchni materiałów inżynierskich 5. Technologie kształtowania struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich z wykorzystaniem promieniowania laserowego i innych technologii spawalniczych 5.1. Ogólna klasyfikacja technologii nanoszenia powłok metodami spawalniczymi Meto...

Fizyka- wykład 7

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1393

DYFUZJA- samorzutne mieszanie drobin się gaz wynikające z ich ruchów cieplnych. Ze względu na różnicę gęstości w warstwach 1 i 2 mieszanie nie jest równomierne i występuje przepływ masy opisany wzorem Ficka. . „-”wskazuje, że przenoszenie masy zachodzi w kierunku zmniejszającej się gęstości. - wspó...

Gospodarowanie kapitalem ludzkim prof LIpka Ue Katowice

 • Politechnika Śląska
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Pobrań: 700
Wyświetleń: 6321

6. c.d. Kapitał ludzki jako czynnik konkurencji Relacja między wartością a unikatowością kapitału ludzkiego Portfolio - analiza portfelowa - przedstawienie graficzne niska WARTOŚĆ wysoka Pole I - Pole kontraktowanie kapitału ludzkiego (wartość kap. ludzkiego niska i unikatowość również niska). Cha...

Kolokwium - Ekosystem

 • Politechnika Śląska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3829

1. Podaj definicję ekosystemu Połączenie biotopu (nieożywione elementy tego obszaru) i biocenozy (ogól organizmów występujących na danym obszarze). Stanowi funkcjonalną całość w której zachodzi wymiana materii między biocenozą a biotopem 2. ...

Badanie drgań relaksacyjnych

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka
Pobrań: 539
Wyświetleń: 4732

Część teoretyczna. 1.1Opis zjawiska. Drgania elektryczne są to zmiany napięcia , charakteryzujące się w mniejszym lub większtm stopniu powtarzalnością w czasie.Wyróż- niamy dwa zasadnicze typy drgań elektrycznych : sinusoidalne i drga- nia o wzroście wykładniczym,których szczególnym przypadki...

Chemia ćwiczenia

 • Politechnika Śląska
 • Chemia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3584

Zad. 20 Str. 99 Próbkę gleby zawierającą CaCO3 potraktowano 35,0cm³ roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,5 mola/dm³. Nadmiar kwasu odmiareczkowano, zużywając 17,5 cm³ 0,1 molowego roztworu zasady sodowej. Oblicz procentową zawartość CO2 w CaCO3. CaC03 + 2HCl(aq)  CaCl2 + CO2 + H2O (1) ...

Formy organizacyjno prawne

 • Politechnika Śląska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4228

"Spółka cywilna jest stosunkiem zobowiązaniowym uregulowanym w art. 860 – 875 k.c. Do oceny prawnej tego stosunku mają również zastosowanie przepisy ogólne prawa cywilnego (księga I k.c.) , a także przepisy części ogólnej prawa zobowiązań zawarte w księdze III k.c.. W świetle przepisu art. 8...

Etyka zawodowa nauczycieli i wychowawców

 • Politechnika Śląska
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 539
Wyświetleń: 3192

1 . Co to jest etyka? Etyka1: jest dziedziną filozofii zajmującą się definiowaniem pojęć dobra i zła oraz ustalaniem zasad właściwego życia i zasad, którymi należy się kierować, żeby osiągnąć ideał właściwego życia oraz dobrych efektów swojej pracy. 2Sytuacja problematyczna etycznie to taka...