formy organizacyjno prawne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4207
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
formy organizacyjno prawne - strona 1 formy organizacyjno prawne - strona 2 formy organizacyjno prawne - strona 3

Fragment notatki:


"Spółka cywilna jest stosunkiem zobowiązaniowym uregulowanym w art. 860 – 875 k.c. Do oceny prawnej tego stosunku mają również zastosowanie przepisy ogólne prawa cywilnego (księga I k.c.) , a także przepisy części ogólnej prawa zobowiązań zawarte w księdze III k.c.. W świetle przepisu art. 860 k.c. spółka cywilna jest stosunkiem prawnym , którego strony (wspólnicy) zobowiązane są dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego"

"Spółka komandytowo-akcyjna jest zaliczana do spółek osobowych mimo, że do jej zawiązania jest niezbędne minimum kapitałowe określane na 50 000 złotych (art. 126). Celem spółki komandytowo-akcyjnej jest prowadzanie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń (kompelmentariusz) a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Założycielami tej spółki są osoby podpisujące statut, a więc w przeciwieństwie do pozostałych spółek osobowych (gdzie obowiązuje umowa) głównym dokumentem prawnym jest statut spółki. Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien zawierać"

3. Formy organizacyjno - prawne funkcjonowania przedsiębiorstw
Prowadzenie działalności gospodarczej i to zarówno ze względu na jej zakres jak i rodzaj (wytwarzanie, handel, usługi) wymagają wyboru odpowiedniej formy organizacyjno - prawnej. Podstawy prawne regulujące tworzenie i funkcjonowanie różnych form prowadzenia takiej działalności stanowią :
Kodeks Spółek Handlowych
Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Kodeks Cywilny
Polska Klasyfikacja Działalności
Kodeks spółek handlowych obowiązuje w naszym kraju od 1.01.2001 roku. Jest aktem prawnym regulującym tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych (art. 1. Ksh). W rozumieniu ksh spółki handlowe to:
Spółka jawna Spółka partnerska
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo - akcyjna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka akcyjna.
Do spółek osobowych zaliczane są spółki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo - akcyjna. Spółkami kapitałowymi są: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna. Podział taki wynika zarówno z wymogów jakie stawiane są danej spółce przy ich tworzeniu jak też z cech jakie te spółki posiadają.
3.1. Spółki kapitałowe
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością unormowana jest przepisami Tytułu III Spółki kapitałowe ksh , Dział I art. 151- 300 ksh. Ponadto do tej spółki odnoszą się unormowania zawarte w Tytule I ksh oraz tytule IV ksh zawierające unormowania dotyczące łączenia , podziału i przekształcenia spółek. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najbardziej rozpowszechnioną formą prowadzenia działalności gospodarczej ze wszystkich spółek prawa handlowego. Jest ona przewidziana dla przedsięwzięć na tyle dużych, że wymagają silnej struktury organizacyjnej z osobowością prawną i władzami ale nie na tyle znaczącą ze względu na wielkość i mobilność kapitału, aby tworzyć spółkę akcyjną. Spółka ta może być utworzona przez jedną albo wiele osób w celu prawnie dopuszczalnym (art. 151). Oznacza to, że taka spółka nie musi być tworzona wyłącznie do działalności gospodarczej. Należy podkreślić, że wspólnicy tej spółki nie odpowiadają za jej zobowiązania (art. 151). Warunkiem utworzenia spółki jest wniesienie tzw. kapitału zakładowego, który powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych (art. 154). Kapitał ten dzieli się na udziały o równej albo nie równej wartości nomi

(…)

… i sposób reprezentacji, sumę komandytową (art. 110).
Warto zwrócić uwagę, że w zasadzie spółkę reprezentują komplementariusze i oni prowadzą też sprawy spółki. Natomiast komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik. Jeśli chodzi o odpowiedzialność komendytariusza to odpowiada on jedynie za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej określonej w umowie spółki…
… z dnia 20 sierpnia 1997 r. -przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym
▪ Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
▪ Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Spółka jawna
▪ Łatwość założenia Stosunkowo niskie koszty rejestracji oraz proste procedury prowadzenia
▪ Duża swoboda kształtowania postanowień umowy spółki ▪ Możliwość reprezentacji spółki przez każdego…
… odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania do wysokości sumy komandytowej.
▪ Możliwość korzystania z prostszych, zryczałtowanych form opodatkowania
▪ Komandytariusze mogą działać w imieniu spółki wyłącznie jako pełnomocnicy
▪ Brak określonych, wymagań odnośnie sumy komandytowej
▪ Możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa_w większym wymiarze
▪ Pełna odpowiedzialność niektórych wspólników za zobowiązania spółki…
… , iż koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:
poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowani odpadów,
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz