Geologia

note /search

Geologia - Wietrzenie fizyczne i chemiczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 5978

1 Wietrzenie fizyczne i chemiczne WIETRZENIE CD    Wietrzenie - niszczenie skał (mechaniczny rozpad i chemiczny rozkład), zachodzące w powierzchniowej strefie skorupy ziemskiej (strefie hipergenicznej), pod wpływem czynników (głównie) egzogenicznych (ciepło słońca, lód, wo- da, powietrze).    Ze ...

Elementy tektoniki

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Geologia
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3059

Położenie warstwy geologicznej w przestrzeni określa się za pomocą biegu i upadu . Bieg warstwy jest to linia przecięcia powierzchni stropowej lub spągowej z płaszczyzną poziomą. Kierunek biegu określa kąt zawarty między kierunkiem północy a ...

Minerały

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Geologia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2149

Minerały -naturalne związki chemiczne lub pierwiastki rodzime, powstałe w wyniku różnorodnych procesów geologicznych zachodzących w skorupie ziemskiej. Kryształy -ciała jednorodne, anizotropowe o określonych właściwościach chemicznych i fizycznych oraz uporządkowanej budowie wewnętrznej. Ciało kr...

Przegląd skał

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Geologia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2373

Skały metamorficzne ŁUPEK KRYSTALICZNY - nazwa obejmuje dużą grupę skał metamorficznych, których cechą wspólną jest wyraźna tekstura łupkowa. Łupki powstają z przeobrażenia skał magmowych i osadowych. W swoim składzie mineralnym zawier...

Skały geologia

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Geologia
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2156

Skała : zespół minerałów jednego lub kilku rodzajów utworzonych w określonych procesach geologicznych Rodzaje skał : MAGMOWE OSADOWE METAMORFICZNE - głębinowe - Organiczne -wylewne - Chemiczne - żyłowe - Okruchowe Skały magmowe powstają na skutek zakrzepnięcia gorącej magmy (stopu krzemianowego)...

Strefy metamorfizmu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Geologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1554

Strefy (stopnie) metamorfizmu Typowe w danej strefie Skały wyjściowe struktury tekstury granitoidy, arkozy, szarogłazy magmowe skały obojętne, szarogłazy, margle magmowe

Skały osadowe - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Geologia
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2254

SKAŁY OSADOWE: wietrzenie - zespół procesów fizycznych i chemicznych prowadzący do zniszczenia skał. - wietrzenie fizyczne: pod wpływem nasłonecznienia, mrozu (rozluźnienie spójności skały, a następnie jej rozkruszenie) - wietrzenie che...

Powieszchniowe ruchy masowe.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geologia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1995

  1 POWIERZCHNIOWE RUCHY MASOWE    Powierzchniowe  ruchy  masowe  s ą   to  przemieszczenia  mas  skalnych  pod  wpływem  siły  ci ęŜ ko ś ci.   Erozja  i  wietrzenie  naruszają  równowagę  utworów  geologicznych.  Erozja  zwiększa  pochyło...

Hydrogeologia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geologia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2226

  1  Hydrogeologia  - nauka o wodach podziemnych, procesach wzajemnego oddziaływania  hydrosfery (podziemnej), litosfery, atmosfery, biosfery oraz człowieka. Zajmuje się badaniem  genezy, warunków występowania i krąŜenia oraz właściwości fizyczno – chemicznych wód  podziemnych.   Wody podziemne  ...

Geologia - pojęcia na kolokwium - mapa

 • Politechnika Gdańska
 • Geologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1694

MAPA -  rysunek pow. Ziemi w odpowiedniej skali, w rzucie poziomym uwzględniający krzywiznę  Ziemi. PLAN -  rysunek pow. Ziemi, w odpowiedniej skali, w rzucie poziomym, nie uwzględniający  krzywizny Ziemi. MAPA GEOLOGICZNA -  rysunek pow. Zie...