Koralowce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koralowce - strona 1 Koralowce - strona 2 Koralowce - strona 3

Fragment notatki:


C N ID A R IA A N T H O Z O A • D ys k  b az al n y • T ek a • S ep ty • eb ra ( cos ta ) • S łu p ek  ( col u m el la ) • D en k a  ( ta b u le ) • D y se p im en ty • E u te k a (ś ci a n a  p ra w d zi w a ) • E p it ek a • P se u d o te k a (ś ci a n a  f a łs zy w a ) (o rd o w ik -p er m ) • P oj ed yn cz e l u b  k ol on ij n e • P ion ow e e le m en ty s zk ie le tu  s ą le p ie j w y k sz ta łc o n e n i p oz io m e • B rak  e u te k i, j es t  p om a rs zc zon a  ep it ek a • S ep ty o c h ar ak te rys tyc zn ym   u k ład zi e • W c en tr u m  k o ral it a – cz ęs to  tab u lar iu m , w  c zę śc i  m ar gi n al n ej  – d y se p im en tar iu m • B rak  c en os te u m R u g o sa C al ce ol a san dal in a (o rd o w ik -p er m ) T a b u la ta • Wy łą cz n ie  k ol on ij n e • K or a li ty st yk aj ą si ę ze  s ob ą lu b  j es t  p o m ię d zy n im i  ce n os te u m • B rak  s ep tó w lu b  w ys tę p u ją sz cz ą tk o w o • G łó w n ym i  el em en ta m i  sz k ie le tow ym i s ą d en k a  – tab u le • E p it ek a n ie p om ar sz cz on a ,  m o e  w ys tę p o w a ć eu te k a T a b u la ta (t ri a s- R ) S cl er a ct in ia • P o je d y n cz e  i  k o lo n ij n e • L ic zb a  s ep tó w p o d zi el n a   p rz ez  6 • Wy st ęp u je  e u te k a • W  k o lo n ia ch  m o e  w y st ęp o w a ć ce n o st eu m

(…)

… CNIDARIA
ANTHOZOA

Dysk bazalny
Teka
Septy
ebra (costa)
Słupek (columella)


Denka (tabule)
DysepimentyEuteka (ściana prawdziwa)
Epiteka
Pseudoteka (ściana fałszywa)
(ordowik-perm)
• Pojedyncze lub kolonijne
• Pionowe elementy szkieletu są
lepiej wykształcone ni poziome
• Brak euteki, jest pomarszczona
epiteka
• Septy o charakterystycznym
układzie
• W centrum koralita – często…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz