Gąbki - Archeocjaty

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gąbki - Archeocjaty - strona 1 Gąbki - Archeocjaty - strona 2 Gąbki - Archeocjaty - strona 3

Fragment notatki:


(k a mb r- R ) P o ry  - o st ia J a m a  p a ra g a st r a ln a O sc u lu m A sc o n S y co n L eu c o n • S p ik u le (s k le ry ) m ik ros k le ry 0,0 1 -0,1  m m m ega sk le ry 0,1 - p o n a d  1 m m • d e smy (w c ze sn y -ś r o d k o w y  k a mb r) • 2  w a p ie n n e  śc ia n y ,  si ln ie   p o ro w a te • In te rv a ll u m p a ri et es ta b u le R ek o n st ru k cj a  t ry b u   y ci a  a rc h eo cj a tó w

(…)

… (kambr-R)
Pory - ostia
Jama paragastralna
Osculum
Ascon
Sycon
Leucon
• desmy
mikrosklery 0,01-0,1
mm
megasklery 0,1ponad 1 mm
• Spikule (sklery)
(wczesny-środkowy kambr)
• 2 wapienne
ściany, silnie
porowate
• Intervallum
parietes
tabule
Rekonstrukcja trybu ycia archeocjatów

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz