Graptolity

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Graptolity - strona 1 Graptolity - strona 2 Graptolity - strona 3

Fragment notatki:


• Ws p ó łc ze śn ie  t y lk n  k il k a  g a tu n k ó w ,  a le  d u e  zn a cz en ie  f il n g en et y cz n e  – g ru p a  w y jś ci n w a  d la   st ru n n w có w • B ra k  p ra w d zi w ej  s tr u n y  g rz b ie tn w ej .  U k ła d   n er w n w y  c zę śc in w n  n a  b rz u sz n ej ,  cz ęś ci n w n  n a   g rz b ie tn w ej  s tr n n ie .  S zc ze li n y  s k rz el n w e  p rz eb ij a ją śc ia n ę g a rd zi el i • G rn m a d a :  J el it n d y sz n e  (t ri a s? ,  R ) • G rn m a d a :  P ió rn sk rz el n e  (n rd n w ik -R ) • G rn m a d a :  G ra p tn li ty  ( p ó źn y  k a m b r- p ó źn y  k a rb n n ) G rom ad a : G R A P T O L IT H IN A  gr a p tol it y (p ó źn y  k a mb r- p ó źn y  k a rb o n ) T ry b   yc ia gr ap tol it ó w S Sk ie le t k o lon ii  - rab d oS o m • P er y d er m a  ( śc ia n a  r a b d n zn m u )  zb u d n w a n a  z   k n la g en u  – su b st a n cj i  b ia łk n w ej ,  cz ęs tn   u le g a ją ce j  u w ęg le n iu • R a b d n zn m zb u d n w a n y  z  t ek  – k ró tk ic h  r u re k ,  w  k tó ry ch  m ie sz k a ły  p n sz cz eg ó ln e  n sn b n ik i  – zn n id y • A u to te k a – d u a  t ek a  o rg a n iS mu   eń sk ie g o • B it ek a – ma ła  t ek a  o rg a n iS mu  m ęs k ie g o • S to lo te k a – o sł o n k a  s to lo n u st o lo n  – ru rk a  S  t k a n ek  mi ęk k ic h ,  p rS ec h o d Są ca  p rS eS  c a ły  r a b d o So m ,  o d p o w ie d Si a ln y  S a  r o Sw ó j  k o lo n ii   (p rS eS   p ą cS k o w a n ie ) (p ó źn y  k a m b r- p ó źn y  k a rb n n )

(…)

… • Współcześnie tylkn kilka gatunków, ale du e
znaczenie filngenetyczne – grupa wyjścinwa dla
strunnwców
• Brak prawdziwej struny grzbietnwej. Układ
nerwnwy częścinwn na brzusznej, częścinwn na
grzbietnwej strnnie. Szczeliny skrzelnwe
przebijają ścianę gardzieli
• Grnmada: Graptnlity (późny kambr-późny karbnn)
• Grnmada: Piórnskrzelne (nrdnwik-R)
• Grnmada: Jelitndyszne (trias?, R)
(późny kambr-późny karbon)
Gromada: GRAPTOLITHINA graptolity
Tryb ycia graptolitów
Peryderma (ściana rabdnznmu) zbudnwana z
knlagenu – substancji białknwej, częstn
ulegającej uwęgleniu
• Rabdnznm zbudnwany z tek – krótkich rurek,
w których mieszkały pnszczególne nsnbniki –
znnidy
SSkielet kolonii - rabdoSom



Autoteka – du a teka organiSmu eńskiego
Biteka – mała teka organiSmu męskiego
Stoloteka – osłonka…
… – nielicznogałązkowe - jednogałązkowe
-redukcja biteki i stoloteki
nd nrdnwiku dn wczesnegn dewnnu
nrtnstratygraficzne (głównie graptnlity
właściwe)
EWOLUCJA I ZNACZENIE GRAPTOLITÓW
RoSwój graptolitów w ordowiku
RoSwój graptolitów w sylurSe
RoSwój graptolitów we wcSesnym dewonie

... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz