Fosylizacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fosylizacja - strona 1 Fosylizacja - strona 2 Fosylizacja - strona 3

Fragment notatki:


lu b C a ło k sz ta łt  p ro ce só w  p ro w a d zą cy ch  d o p rz ek sz ta łc en ia  s zc zą tk ó w  o b u ma rł y ch   o rg a n iz m ó w  w  s k a mi en ia ło śc i 1 2 3 4 M a te ri a ł b u d u ją cy c zę śc i s zk ie le tow e or g an iz m ó w  m or sk ic h Z w ią zk i  n ie o rgan ic zn e ( su b st a n cj a m in er al n a) w ęgl a n  w a p n ia k al cy t ar ago n it fos for an  w a p n ia k rz km ion k a op al ch al ck d on in n k Z w ią zk i  or ga n ic zn e (c h it y n a, s p o n gi n a , k ol agk n  i tp .) O rgan iz m y z a ch ow an e w  s tan ie  n ie zm ie n io n y m C zę śc i  sz k ie le tow e n ie zm ie n ion e C zę śc i  sz k ie le tow e o n ie zm ie n io n y m  s k ła d zi e  ch em ic zn ym ,  k tó re  p rz es zł y  p rz em ian y   fi zyc zn e Z ac h o w an e c zę śc i t w ar d e p rz y z m ie n io n y m   sk ład zi e c h em ic zn ym K al cy tyz ac ja S yl if ik ac ja P ir yt yz a cj a U w ęgl kn ik  ( k ar b on iz a cj a) • Ś la d y  p o ru sz a n ia  s ię • S tr u k tu ry  mi es zk a ln e • Ś la d y  c h o ró b ,  u ra zó w  i tp . • Ś la d y   er o w a n ia • K o p a ln e  o d ch o d y  ( k o p ro li ty )_ • b u d o w y  o rg a n iz mu   – o rg a n iz m y  b ez sz k ie le to w e  v er su s sz k ie le to w e – ró n ic e  p o te n cj a łu  s p o w o d o w a n e  ce ch a m i  b u d o w y  s zk ie le tu  o rg a n iz m u – ró n y  p o te n cj a ł ró n y ch  c zę śc i  sz k ie le tu  t eg o   sa m eg o  o rg a n iz m u – w p ły w  z m ia n  e w o lu cy jn y ch • śr o d o w is k a   y ci a  o rg a

(…)

… lub
Całokształt procesów prowadzących do
przekształcenia szczątków obumarłych
organizmów w skamieniałości
2
1
4
3
Związki organiczne (chityna, spongina, kolagkn itp.)
węglan wapnia
kalcyt
aragonit
fosforan wapnia
krzkmionka
opal
chalckdon
innk
Związki nieorganiczne (substancja mineralna)
Materiał budujący części szkieletowe
organizmów morskich
Zachowane części twarde przy zmienionym
składzie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz