Mięczaki - Skorupiaki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mięczaki - Skorupiaki - strona 1 Mięczaki - Skorupiaki - strona 2 Mięczaki - Skorupiaki - strona 3

Fragment notatki:

d ru g i  co  d o  l ic ze b n o śc i  g a tu n k ó w  t y p  – 1 2 8  t y 1i ęc y  g a tu n k ó w d ru g i  co  d o  l ic ze b n o śc i  g a tu n k ó w  t y p  – 1 2 8  t y 1i ęc y  g a tu n k ó w G ło w a  z  o tw o re m  g ęb o w y m ,  cz u łk a m i  i  o cz a m i • N o g a ,  b ęd ą ca  g łó w n ie  n a rz ą d em  r u ch u • Wo re k  t rz ew io w y ,  o b ej m u ją cy  p rz ew ó d   p o k a rm o w y ,  n er k i,  n a rz ą d y  r o zr o d cz e • P ła sz cz  w y tw a rz a ją cy  m u sz lę i  o sł a n ia ją cy   ja m ę p ła sz cz o w ą ze  s k rz el a m i G ło w a  z  o tw o re m  g ęb o w y m ,  cz u łk a m i  i  o cz a m i • N o g a ,  b ęd ą ca  g łó w n ie  n a rz ą d em  r u ch u • Wo re k  t rz ew io w y ,  o b ej m u ją cy  p rz ew ó d   p o k a rm o w y ,  n er k i,  n a rz ą d y  r o zr o d cz e • P ła sz cz  w y tw a rz a ją cy  m u sz lę i  o sł a n ia ją cy   ja m ę p ła sz cz o w ą ze  s k rz el a m i tar k a ( rad u la )  – n ar zą d  d o  r o zd rab n ian ia p o k ar m u - p o je d y n cz a ,  d w u sk o ru p o w a  l u b  8 -c zę śc io w a - k a lc y t  lu b  a ra g o n it +  k o n ch io li n a - p o je d y n cz a ,  d w u sk o ru p o w a  l u b  8 -c zę śc io w a - k a lc y t  lu b  a ra g o n it +  k o n ch io li n a P ro to k o n ch a – k o m o ra  p o cz ą tk o w a P ro to k o n ch a – k o m o ra  p o cz ą tk o w a G rom ad a :  G A S T R O P O D A Ś li m ak i n a jl ic zn ie js za  g ro m a d a  m ię cz a k ó w  – 1 0 5  0 0 0  g a tu n k ó w (k a m b r- R ) G rom ad a :  G A S T R O P O D

(…)

… drugi co do liczebności gatunków typ –
drugi co do liczebności gatunków typ –
128 ty1ięcy gatunków
128 ty1ięcy gatunków
tarka (radula) – narząd do rozdrabniania pokarmu
•• Płaszcz wytwarzający muszlę ii osłaniający
Płaszcz wytwarzający muszlę osłaniający
jamę płaszczową ze skrzelami
jamę płaszczową ze skrzelami
•• Worek trzewiowy, obejmujący przewód
Worek trzewiowy, obejmujący przewód
pokarmowy, nerki, narządy rozrodcze
pokarmowy, nerki, narządy rozrodcze
•• Noga, będąca głównie narządem ruchu
Noga, będąca głównie narządem ruchu
Głowa z otworem gębowym, czułkami ii oczami
Głowa z otworem gębowym, czułkami oczami
Protokoncha – komora początkowa
Protokoncha – komora początkowa
-- kalcyt lub aragonit + konchiolina
kalcyt lub aragonit + konchiolina
-- pojedyncza, dwuskorupowa lub 8-częściowa
pojedyncza, dwuskorupowa lub 8-częściowa
najliczniejsza gromada mięczaków
najliczniejsza gromada mięczaków –
105 000 gatunków
105 000 gatunków
(kambr-R)
(kambr-R)
Gromada: GASTROPODA
Gromada: GASTROPODA
Ślimaki
Ślimaki
głowa
głowa
noga
noga
worek trzewiowy
worek trzewiowy
płaszcz, wytwarzający
płaszcz, wytwarzający
muszlę
muszlę
jama płaszczowa
jama płaszczowa
•• zwinięta śśrubowato
zwinięta rubowato…

noga
worek trzewiowy
worek trzewiowy
płaszcz
płaszcz
jama płaszczowa ze
jama płaszczowa ze
skrzelami
skrzelami
•• syfony
syfony
Budowa mał y
Budowa mał y
••
••
dwuczęściowa (skorupy prawa ii lewa)
dwuczęściowa (skorupy prawa lewa)
dwubocznie symetryczna – płaszczyzna
dwubocznie symetryczna – płaszczyzna
symetrii przebiega pomiędzy skorupami
symetrii przebiega pomiędzy skorupami
MUSZLA MAŁ A
MUSZLA MAŁ A
K1ztałty mu1zli mał y
K1ztałty mu1zli mał y
•• Hypostracum – warstwa
Hypostracum – warstwa
aragonitowa o strukturze
aragonitowa o strukturze
blaszkowej, tzw. perłowa
blaszkowej, tzw. perłowa
•• Ostracum – warstwa zz
Ostracum – warstwa
węglanu wapnia, aragonitu
węglanu wapnia, aragonitu
lub kalcytu, o strukturze
lub kalcytu, o strukturze
pryzmatycznej
pryzmatycznej
•• Periostracum – zewnętrzna
Periostracum…
… ytnicze
••drapie cy (drobne pierścienice, skorupiaki)
drapie cy (drobne pierścienice, skorupiaki)
••sedymentojady
sedymentojady
••większośćmał y to filtratory (od ywiają się
większość mał y to filtratory (od ywiają się
fitoplanktonem)
fitoplanktonem)
TYPY TROFICZNE MAŁ Y
TYPY TROFICZNE MAŁ Y
Przedstawiciele kredowych rudystów
Przedstawiciele kredowych rudystów
Mał e -- heteromorfy
Mał e heteromorfy

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz