Mikroskamieniałości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroskamieniałości - strona 1 Mikroskamieniałości - strona 2 Mikroskamieniałości - strona 3

Fragment notatki:


• K ró le st w l • T y p • G rl ma d a • R zą d • R l d zi n a • R l d za j • G a tu n ek O g ó ln y  p l d zi a ł św ia ta  l g ra n ic zn eg l • N a d k ró le st w l : P R O K A R Y O T A K ró le st w l :  M O N E R A P ld k ró le st w l:  B A C T E R IA  B ak te ri e P ld k ró le st w l:  C Y A N O B A C T E R IA  S in ic e • N a d k ró le st w l : E U K A R Y O T A K ró le st w l :  P R O T IS T A P ld k ró le st w l:  P R O T O P H Y T A P ld k ró le st w l:  P R O T O Z O A K ró le st w l :  F U N G I G rz yb y K ró le st w l :  P L A N T A E  R l śl in y K ró le st w l :  A N IM A L IA  Z w ie rz ęt a (k a mb r- R ) w ie lk o ść 0 ,0 5  m m  – 2 0  2 m • T ek ty n a (( u b (t an 2j a  o rg an i2 zn a) • W ęg la n  w ap n ia   (a ra g o n it  l u b  k al 2y t) • M at er ia ł ag lu ty n o w an y • K u li (t y • D rz ew k o w at y • R ó ań 2o w at y • W ar k o 2z y k o w at y • Z w in ię te   p ła (k o (p ir al n ie • Z w in ię te   śl im ak o w at o Ś li m ak o w at o P ła (k o (p ir al n ie • E w o lu tn e • In w o lu tn e • p rz ez  p l d zi a ł • p rz ez  z lls p lr y ( zap łld n ie n ie  w   w l d zi e) flr m y  m ak rls fe ry cz n e flr m y  m ik rls fe ryc ze           F o rm a  m ik ro s fe ry c zn a          F o rm a   m a k ro s fe ry c z n a • W  w l d a ch  c h łl d n y ch  d l m in u ją il l śc il w l   l tw l rn ic e  a g lu ty n u ją ce ,  a  w  c ie p ły ch  – w a p ie n n e • O tw l rn ic e  a g lu ty n u ją ce  l si ą g a ją w ię k sz e  rl zm ia ry  w  w

(…)

… •


Królestwl
Typ
Grlmada
Rząd
Rldzina
Rldzaj
Gatunek
• Nadkrólestwl: PROKARYOTA
Królestwl: MONERA
Pldkrólestwl: BACTERIA Bakterie
Pldkrólestwl: CYANOBACTERIA Sinice
• Nadkrólestwl: EUKARYOTA
Królestwl: PROTISTA
Pldkrólestwl: PROTOPHYTA
Pldkrólestwl: PROTOZOA
Królestwl: FUNGI Grzyby
Królestwl: PLANTAE Rlśliny
Królestwl: ANIMALIA Zwierzęta
Ogólny pldział świata lgranicznegl
(kambr-R)
wielkość 0,05 mm – 20 2m
• Tektyna ((ub(tan2ja
organi2zna)
Węglan wapnia
(aragonit lub kal2yt)
• Materiał
aglutynowany
Kuli(ty
Drzewkowaty
Ró ań2owaty
Warko2zykowaty
Zwinięte
pła(ko(piralnie
• Zwinięte
ślimakowato

Ślimakowato
Pła(ko(piralnie
• Ewolutne
• Inwolutne
Forma
makrosferyczna
Forma
mikrosferyczna
• przez zllsplry (zapłldnienie w
wldzie)
flrmy makrlsferyczne
flrmy mikrlsferycze
• przez pldział
• W wldach chłldnych dlminują illścilwl
ltwlrnice aglutynujące, a w ciepłych –
wapienne
• Otwlrnice aglutynujące lsiągają większe
rlzmiary w wldach chłldnych, a wapienne w
ciepłych
• Stlsunek liczby ltwlrnic planktlnicznych dl
bentlnicznych plzwala wnilsklwać l
temperaturze i głęblklści wldy. Dla wód
głęblkich wynlsi ln dl 9:1, dla krawędzi szelfu
1:1, bli ej brzegu – mniej ni 1:1Bentls…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz