Głowonogi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Głowonogi - strona 1 Głowonogi - strona 2 Głowonogi - strona 3

Fragment notatki:


M O L L U S C A C E P H A L O P O D A O g ó ln a c h ar ak te ry st yk a  g łow on og ó w • N a jb ar d zi ej  p rogr es yw n a gr u p a m ię cz ak ó w • D u a g łow a, w yr a źn ie  od d zi el on a od  w or k a t rz ew io w ego. N a g łow ie  b ar d zo  sp raw n e oc zy i  r oz w in ię te  s zc zę k i w  ot w or ze  g ęb ow ym . Wi en ie c r a m ion  w ok ó ł ot w or u  g ęb ow ego ( zm od yf ik ow an a n oga, s tą d  „ g łow on ogi ” ) • O b ec n o ść le jk a, p rz ez  k tó ry w od a  je st  n agl e w yr zu can a z  j am y p łas zc zow ej , c o  p ow od u je  r u ch  od rz u tow y z w ie rz ęc ia d o t y łu • Wi el k o ść d o 22 m • R oz d zi el n op łc io w e • Wy łą cz n ie  m or sk ie , n ek ton , r zad k o b en tos . D rap ie n e • P o d zi a ł w sp ó łc ze sn y ch  g ło w o n o g ó w cz te ro sk rz el n e  n p .  ło d zi k o w a te d w u sk rz el n e d zi es ię ci o rn ic e  (k a ła m a rn ic e,  m ą tw y ) o śm io rn ic e • P o d zi a ł k o p a ln y ch  g ło w o n o g ó w ze w n ą tr zs k o ru p o w e – ło d zi k o w a te ,  a m o n it o w a te w ew n ą tr zs k o ru p o w e - b el em n it y G ro m a d a :  C E P H A L O P O D A P o d g ro m a d a :  N a u ti lo id ea ło d zi k o w a te (k a m b r- R ) S ch em at  b u d o w y w sp ó łc ze sn ego  łod zi k a z  r od zaj u  N au li tu s B u d o w a  s k o ru p y  w sp ó łc ze sn eg o  ł o d zi k a • Z w in ię ci e  p ła sk o sp ir a ln e • S tr o n a  g rz b ie to w a  i   b rz u sz n a  z w o ju • K o m o ra  m ie sz k a ln a • F ra g m o k o n (k o m o ry   p o w ie tr zn e) • P rz eg ro d y • G ru b y  s y fo n ,  ró

(…)

… MOLLUSCA
CEPHALOPODA


Najbardziej progresywna grupa mięczaków
Du a głowa, wyraźnie oddzielona od worka trzewiowego. Na głowie bardzo
sprawne oczy i rozwinięte szczęki w otworze gębowym. Wieniec ramion wokół
otworu gębowego (zmodyfikowana noga, stąd „głowonogi”)
Obecność lejka, przez który woda jest nagle wyrzucana z jamy płaszczowej, co
powoduje ruch odrzutowy zwierzęcia do tyłu
Wielkość do 22 m
Rozdzielnopłciowe
Wyłącznie morskie, nekton, rzadko bentos. Drapie ne
Ogólna charakterystyka głowonogów
• Podział współczesnych głowonogów
czteroskrzelne np. łodzikowate
dwuskrzelne
dziesięciornice (kałamarnice, mątwy)
ośmiornice
• Podział kopalnych głowonogów
zewnątrzskorupowe – łodzikowate, amonitowate
wewnątrzskorupowe - belemnity
(kambr-R)
Gromada: CEPHALOPODA
Podgromada: Nautiloidea
łodzikowate
Schemat budowy współczesnego
łodzika z rodzaju Naulitus
• Zwinięcie
płaskospiralne
• Strona grzbietowa i
brzuszna zwoju
• Komora mieszkalna
• Fragmokon (komory
powietrzne)
• Przegrody
• Gruby syfon, ró nie
zlokalizowany
• Lejki syfonalne
skierowane do tyłu
Budowa skorupy współczesnego łodzika
- środkowa (pryzmatyczna)
- wewnętrzna (perłowa)
- zewnętrzna (porcelanowata)
Warstwy
-ochronna
-aparat…

(okrywy anaptychów)
Rola i funkcje aptychów
Rekonstrukcja amonitowatych
z aptychami
zbudowane z substancji organicznej (chityny)
Anaptychy – jednoczęściowe struktury
• eberka
• guzki
• kolce
• bruzdy
Ornamentacja amonitowatych
listewka biegnąca wzdłu strony brzusznej zwoju
Kil
Prawdopodobny dymorfizm płciowy
u amonitowatych
Nektoniczny tryb ycia amonitowatych rekonstrukcja
Bentoniczny tryb ycia…
…)
(wczesny dewon-późna kreda)
Rekonstrukcja ciała amonita
Przekrój przez skorupę amonita
• Podstawowy kształt skorupa płaskospiralnie
zwinięta
ewolutna
inwolutna
• Inne kształty (heteromorfy)
– prosty, ślimakowato
zwinięty, rozkręcony itp.
Kształty skorup amonitowatych
Skorupki zwinięte ewolutnie
Skorupki zwinięte inwolutnie
Amonitowate - heteromorfy
Amonitowate - heteromorfy
• Cienki
• Zwykle po stronie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz