Środowisko

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środowisko - strona 1 Środowisko - strona 2 Środowisko - strona 3

Fragment notatki:


       S tr e fa   s u p ra li to ra ln a       S tr e fa  n e ry ty c z n a        S tr e fa  o c e a n ic z n a        S tr e fa  p e la g ic z n a 6 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 M e tr ó w  S tr e fa   li to ra ln a        S tr e fa   s u b li to ra ln a     S tr e fa   a b y s a ln a    S tr e fa   h a d a ln a p el agi cz n e                            b en ton ic zn e S tr ef a  p el agi cz n a S tr ef a  b en ton ic zn a Z e  w zg lę d u  n a  w ie lk o ść ma k ro p la n k to n mi k ro p la n k to n n a n n o p la n k to n Z e  w zg lę d u  n a  d p o dó b  o d y w ia n ia   fi to p la n k to n zo o p la n k to n M ik rof it op la n k ton M ik roz oo p la n k ton M a k ro zo o p la n k lo n In n e gr u p y  p la n k ton u • n ek ro p la n k to n • p de u d o p la n k to n • h em ip la n k to n • n eu dt o n ,  p le u dt o n • Z agr ze b u ją ce  d ię w   m ię k k im  od ad zi e • D rą ą ce  w  t w ar d yc h   dk a łac h  ( dk a łot oc ze ) ro śl in o er n e mi ęd o er n e d ra p ie n ik i n ek ro fa g i fi lt ra to ry de d y me n to ja d y de le k ty w n e n ie de le k ty w n e C zy n n ik i  b io lo g ic zn e C zy n n ik i  fi zy k o -c h em ic zn e  (d te n o to p o w e,  e u ry to p o w e) • T em p er a tu ra  w o d y  ( eu ry te rm ic zn e,  d te n o te rm ic zn e) • Ś w ia tł o  ( dt re fy  f o ty cz n a ,  a fo ty cz n a) • Z a do le n ie  ( eu ry h a li cz n e,  d te n o h a li cz n e) • Il o ść tl en u  i  d w u tl en k u  w ęg la • T u rb u le n cj a  ś ro d o w id k a  ( w ó d ) • C h a ra k te r  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz