Geografia fizyczna Polski - strona 2

note /search

Wody podziemne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2464

Wody podziemne Są to wszystkie wody wypełniające podziemne przestrzenie i pory w skałach. Zwierciadło wód podziemnych: Swobodne- jego kształt zależy głównie od siły ciężkości, a strefa aeracji jest zbudowana z utworów przepuszczalnych Napięte- rzeźba warstwy nadległej wymusza jego kształt Wo...

Wykład 1 z geografii fizycznej Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1477

WYKŁAD I 1704 Humboldt - teoretyczne podstawy podziału geografii; społecznej/fizycznej; wprowadził pojęcie geografii fizycznej; podstawy filozoficzne stworzył Kant: 1. Dotychczasowe syntezy z zakresu geografii fizycznej Polski. 2. Położenie Polski na tle Europy 3. Rozwój charakterystyka paleog...

Wykład 2 z geografii fizycznej Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1050

WYKŁAD II Głównym czynnikiem krajobrazotwórczym jest rzeźba terenu. Na rzeźbę wpływają: - ruchy tektoniczne, np.: góry zrębowe, fałdowe - odporność skał podłoża - styl tektoniczny; różne ułożenie skał, np.: płytowe - odsłanianie starszej rzeźby spod młodszych utworów - zmiany klimatyczne, kt...

Wykład 3 z geografii fizycznej Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 987

WYKŁAD III MEZOZOIK - można wydzielić obszary: 1.  miąższość osadów najmniejsza do 1500 m. prekambryjska platfoma wshchonieuropejska. 2. blok dolnośląski i strefa śląsko-morawska - 0 - 3000m. utwory permsko-mezozoiczne 3. 10 000m. depresja wewnętrzna i alpejskie pasmo fałdowe. - paleogeografi...

Wykład 4 z geografii fizycznej Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

WYKŁAD IV TRZECIORZĘD Czynniki kształtujące rzeźbę w III-rzędzie: - ruchy tektoniczne w Sudetach, trzy typy form: masywy, kotliny, zrównania górskie i podgórskie - odporność skał podłoża; im bardziej odporne, tym lepiej zachowana rzeźba w III-rzędzie -

Wykład 5 z geografii fizycznej Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1092

WYKŁAD V MŁODSZY TRZECIORZĘD MIOCEN - w dolnym miocenie pierwsze fałdowanie Karpat Zewnętrznych (płaszczowina magurska) - miocen - wyżynny i górski Polski południowej, niż jako niski 100, duży rów na przedpolu Karpat przez cały miocen zalany w różnym stopniu. Klimat 18-20 stopni, okresy suche i ...

Wykład 6 z geografii fizycznej Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1183

WYKŁAD VI CZWARTORZĘD  PLEJSTOCEN - następuje zmaina warunków klimatycznych: okresy chłodne i cieplejsze - brak ruchów tektonicznych, jedynie ruchy neotektoniczne podział plejstocenu: Alpy                                Szafer Wurm                              Varsovien II Riss              ...

Wykład 7 z geografii fizycznej Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

WYKŁAD VII Zlodowacenia górskie Tatry - równolegle ze zlodowaceniami nizinnymi, występowało prawdopodobnie też w Beskidzie Żywieckim. Karpaty - prpcesy denudacyjno-wietrzeniowe, częściowo doprowadziło to do inwersji. Osady niszczenia odprowadzane na niewielkie odległości 9sedymentacja w obrębie d...

Wykład 8 z geografii fizycznej Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

WYKŁAD VIII Bałtyk  - holocen - tworzenie Bałtyku i nizin nadmorskich. - wcześniej w plejstocenie: * pierwszy zalew w trakcie stadiału wielkiego (mazowieckiego), dobrze znane południowe zasięgi, północne mniej; morze holsztyńskie. * interglac...

Wykład 9 z geografii fizycznej Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1141

WYKŁAD IX Krajobrazem jest całość przyrody wraz z elementami wprowadzonymi przez człowieka na naturalnie ograniczonym odcinku ziemi, oceniana jako układ warunków przyrodniczych, reprezentujący określone cechy zewnętrzne estetyczno-widokowe.  Klasyfikacja krajobrazów Polski: Kondracki - starsza kl...