Finanse i bankowość - strona 2

note /search

Zagadnienia ogólne z finansów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 5950

Wiedzę zawartą w niej wykładał dr hab. Krzysztof Surówka. Treść notatki porusza takie tematy jak: bank centralny, deficyt budżetowy, dług publiczny, formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw, funkcje finansów publicznych, główne cechy współczesnego pieniądza, główne metody wyceny aktywów finans...

Rynek finansowy. Finanse przedsiębiorstw.

 • Uniwersytet Łódzki
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1771

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ...

Finanse Unii Europejskiej. Finanse ubezpieczeń.

 • Uniwersytet Łódzki
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1687

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ...

Czynności bankowe - opracowanie - Bankowy papier wartościowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

Czynności bankowe Do podstawowej działalności banków należy gromadzenie środków finanso­wych, udzielanie kredytów lub podejmowania innych decyzji lokacyjnych oraz prze­prowadzanie rozliczeń pieniężnych i wymiany. W działalności banków kome...

Dyrekcja Biletów Skarbowych z 1794 roku- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Dyrekcja Biletów Skarbowych z 1794 roku Schyłek epoki przedrozbiorowej przyniósł pierwsze pol­skie doświadczenia w zakresie emisji pieniądza papierowego. Dyrekcja Biletów Skarbowych z czasów powstania kościuszkowskiego w 1794 roku była najstarszą polską instytucją emisyjną. W Polsce obserwowane był...

Epoka rozbiorów- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Epoka rozbiorów Z punktu widzenia historii bankowości, epoka roz­biorów rozpada się na dwa okresy. Ich cezurą jest powstanie pierwszych banków akcyjnych na przełomie lat 60 i 70 XIX wieku. Na pierwszy okres przypada działalność dwóch kolejnych instytucji emisyj­nych: Głównej Kasy Wymiany Księstwa W...

Istota operacji bankowych- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 980

Istota operacji bankowych W warunkach gospodarki rynkowej banki muszą godzić dwa cele. Pierwszym jest dążenie do maksymalizacji zysku w długim okresie działalności. Drugim - koniecz­ność zapewnienia bezpieczeństwa środków pieniężnych depozytariuszy. Banki sta­nowią samodzielne i samo finansujące się...

Początki polskiej bankowości- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Początki polskiej bankowości Już w późnym średniowieczu pojawili się w Polsce kupcy na tyle bogaci, że obok działalności handlowej mogli zajmować się udzielaniem kredytu. Aż do XVIII wieku zasadą było jednak łączenie działalności: kredytowej z handlową. Odrębnie rozwijało się bankierstwo chrześcija...

Początki prawa bankowego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Początki prawa bankowego Kościelny zakaz lichwy byt poważnym hamulcem rozwo­ju bankowości, istniały jednak sposoby jego omijania. Jednym z nich było tzw. datum emergens, czyli odszkodo­wanie za opóźnione spłaty. Partnerzy umawiali się na nie­realni...

Prawo bankowe- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1323

Prawo bankowe W XIX wieku konkurowały ze sobą dwa modele banko­wości. Model „angielski" polegał na tym, że banki komer­cyjne koncentrowały się na udzielaniu kredytu krótkoter­minowego w formie dyskonta weksli. Nie wolno im było uczestniczyć w zakładaniu firm ani wchodzić w posiada­nie akcji. K...