Chemia - strona 8

Chemia - stany skupienia - wykład 6

 • Politechnika Śląska
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

Charakterystyka stanów skupienia W zale no ci od warunków, ci nienia i temperatury, wszystkie substancje (przynajmniej teoretycznie) mog wyst powa w trzech stanach skupienia (stany skupienia materii): • gazowym, • stałym, • c...

Chemia - liczba Loschmidta - wykład 7

 • Politechnika Śląska
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Poj cia i zagadnienia do wykładu: -) teoria kinetyczno-cz steczkowa gazów; -) liczba Loschmidta; -) stała Boltzmanna (k); -) rednia droga swobodna; -) rednia liczba zderze cz steczek; -) g sto gazów; -) gazy rzeczywiste; -) tempe...

Chemia - Stan ciekły - wykład 8

 • Politechnika Śląska
 • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Stan ciekły Asocjaty - du e zespoły cz steczek. Do wyznaczania g sto ci cieczy u ywa si ró nego rodzaju przyrz dy – aerometry, piknometry Napi cie powierzchniowe cieczy Siły działaj ce pomi dzy cz steczkami na powierzchni i w gł bi cieczy Na powierzchni cieczy, istnieje pewna energia – ener...

Chemia- wykład 10

 • Politechnika Śląska
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Metody bada struktury krystalicznej Najcz ciej stosuje si w badaniach struktury krystalicznej metody rentgenowskie, polegaj ce na wykorzystaniu własno ci dyfrakcyjnych promieni X na sieci krystalicznej metali. Do wytwarzania promieni X stosowane s rentgenowskie; jonowe i arzeniowe. lampy ...

Chemia- wykład 11

 • Politechnika Śląska
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Elektrolity, kwasy i zasady Elektrolit – substancja, która ulega dysocjacji. Stopie dysocjacji, – liczba okre laj ca, jaka cz ulega dysocjacji (mocne i słabe elektrolity). Zjawisko solwatacji, hydratacji. elektrolitu Schemat orientacji cz...

Chemia- wykład 12

 • Politechnika Śląska
 • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

HYDROLIZA SOLI Sól słabego kwasu i mocnej zasady: A- + H2O ⇔ HA + OHodczyn r-ru jest zasadowy wskutek obecno ci jonów OH-. K = ' h c HA ⋅ cOH − c A − ⋅ c H 2O K w = c H O + ⋅ cOH − 3 Kw Kh = Ka Ka = c A− ⋅ c H O + 3 c HA Sól mocnego kwasu i słabej zasady: M+ + H2O ⇔ MOH + H3O+ o...

Chemia- wykład 1 - mol

 • Politechnika Śląska
 • Chemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 812

Podstawowe poj cia chemii Podział chemii: 1) chemia analityczna, 2) chemia fizyczna, 3) chemia organiczna, 4) chemia nieorganiczna. Materia – jest czym , co ma mas i za...

Chemia instrumentalna - wiadomości wstępne

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr hab. n. biol. Krystyna Trzepietowska-Stępień
 • Chemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2478

biol. Krystynę Trzepietowską-Stępień. Notatka zawiera 10 stron i porusza zagadnienia takie jak: analiza instrumentalna, zastosowanie metod instrumentalnych, techniki i metody analityczne.Notatka zawiera informacje takie jak: spektrofotometr...

Równowaga chemiczna- wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 756

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Reakcje odwracalne, pojęcie równowagi dynamicznej. Prawo działania mas, stała równowagi i jej zależność od temperatury. Zależność położenia stanu równowagi od stężenia, temperatury i ciśnienia (reguła przekory). Dobór optymalnych warunków reakcji ...