Chemia - budowa ciał krystalicznych - wykład 9

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia - budowa ciał krystalicznych - wykład 9 - strona 1 Chemia - budowa ciał krystalicznych - wykład 9 - strona 2 Chemia - budowa ciał krystalicznych - wykład 9 - strona 3

Fragment notatki:

Charakterystyka stanu stałego, oraz
budowa ciał krystalicznych
- ) ciała krystaliczne;
- ) ciała amorficzne;
-) sieci przestrzenne;
-) poj cie kryształu i monokryształu;
-) zjawisko izotropii i anizotropii;
Budowa ciał krystalicznych
Ka dy kryształ zbudowany jest z regularnie uło onych i
powtarzaj cych
si
w
przestrzeni
komórek
elementarnych.
Ze wzgl du na kształt komórki elementarne mo na podzieli na 7
rodzajów:
1) układ regularny,
5) układ tetragonalny,
2) układ heksagonalny,
6) układ trygonalny,
3) układ rombowy,
7) układ jednosko ny,
4) układ trójsko ny
komórka regularna przestrzennie centrowana i płasko centrowana
Defekty kryształów. Półprzewodniki
Kryształy wyst puj ce w przyrodzie maj ró nego
rodzaju defekty, które wywieraj du y wpływ na
ich wła ciwo ci chemiczne i fizyczne.
atomy Si
elektrony
elektron swobodny
atom As
atomy Si
dziura
elektronowa
atom B
atomy Si
Wi zania w sieci przestrzennej kryształów
molekularne
jonowe
kowalencyjne
o wi zaniach metalicznych
Kryształy
molekularne
Kryształy
kowalencyjne
Kryształy
jonowe
Kryształy
metaliczne
Własno ci
mechan.
mała
wytrzymało ,
mi kkie
du a
wytrzymało ,
bardzo twarde
du a
wytrzymało ,
twarde i kruche
wytrzymało ró na
(w szerokich
granicach) dla
ró nych metali,
zazwyczaj dobra
ci gliwo
Własno ci
termiczne
niskie temp.
topnienia, du y
współczynnik
rozszerzalno ci
wysokie temp.
topnienia, mały
współczynnik
rozszerzalno c
i cieplnej
wysokie temp.
topnienia, mały
współczynnik
rozszerzalno ci
cieplnej
temp. topnienia
zmieniaj si w
szerokich granicach,
du y współczynnik
rozszerzalno ci
cieplnej
Kryształy
molekularne
Kryształy
kowalencyjne
Kryształy
jonowe
Kryształy
metaliczne
Własno ci
elektryczne
dobre izolatory
w stanie czystym
nie przewodz
pr du
w stanie stałym
le przewodz
pr d, stopione i
w roztworze
wykazuj
przewodnictwo
jonowe
dobre
przewodniki
elektryczno ci,
przewodz za
po rednictwem
swobodnych
elektronów
Własno ci
optyczne
widmo
pochłaniania
wiatła takie jak
w s.gazowym i
ciekłym
wysoki
współczynnik
załamania wiatła,
widmo
pochłaniania w
stanie stałym inne
ni w ciekłym lub
gazowym
silnie
pochłaniaj
wiatło w
dalekiej
podczerwieni
nieprze roczyst
e w stanie
stałym i
ciekłym,
charakterystycz
ny połysk
metaliczny
Przykłady
zespolone gazy
szlachetne,
zespolony CH4
diament, SiC, TiC
NaCl, KCl, KF
Cu, Al, Na, Fe
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz