Chemia - strona 7

Układy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Układem nazywamy ściśle określony obiekt badań. Cała „reszta świata” to otoczenie. Na ogół układ otaczają ścianki, które decydują o wymianie energii i masy z otoczeniem. Układ izolowany nie wymienia energii i masy z otoczeniem. Układ zamknięty wymienia tylko energię z otoczeniem. Układ otwarty ...

Obniżenie temperatury krzepnięcia - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 742

Obniżenie temperatury krzepnięcia (krioskopia) A©0 µR(c) µoR(s) Równowaga krzepnięcia: µR(c) = µR(s) W roztworze nie zachodzą zjawiska dysocjacji i asocjacji R - rozpuszczalnik A - substancja rozproszona ( nierozpuszczalna w fazi...

Teoria zderzeń aktywnych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1722

II Teoria zderzeń aktywnych Teoria zderzeń aktywnych wyjaśnia postać równania Arrheniusa czyli: co oznacza czynnik przedwykładniczy w tym równaniu, jaki związek zachodzi międ...

Aktywność, współczynnik aktywności - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1232

Aktywność, współczynnik aktywności Aktywność molowa związków chemicznych to efektywne termodynamicznie stężenie tych substancji, uwzględniające odchylenia tych związków od zachowania idealnego, wynikające ze zjawisk dyfuzyjnych, lepkościowych lub elektromagnetycznych mających miejsce w stężonych ro...

Lepkość - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1484

Lepkość Lepkością albo tarciem wewnętrznym nazywa się opór, jaki występuje podczas ruchu jednych części (warstw) cieczy i gazów, gdy jedna warstwa ośrodka porusza się względem innej. Podstawowym równaniem opisującym to zjawisko jest równanie Newtona, które można wyprowadzić badając siły działające ...

Stała gazowa R - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Definicja - w miarę precyzyjne wytłumaczenie problemu, którego nie rozumiemy. Definiujemy coś nieznanego używając terminów które już znamy ( A B, C, D ... ). Równanie stanu gazów doskonałych ( równanie Clapeyrona ). Aby sformułować równani...

Chemia jądrowa- wykład 2

 • Politechnika Śląska
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

Chemia j drowa Atom i jego składniki Materia wyst puje jako masa i energia. Pomi dzy nimi zachodzi cisła współzale no , któr ilo ciowo ujmuje wzór Einsteina, zwany prawem równowa no ci masy i energii E = mc2 E - energia, m - masa, c- pr dko wiatła w pró ni ~ 3·1010 cm/s Materia, zbudowana ...

Chemia - Falowa natura materii - wykład 3

 • Politechnika Śląska
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

Falowa natura materii Bohr zało ył, e na danej orbicie elektron ma okre lon warto energii, której nie traci podczas poruszania si dookoła j dra. Bohr otrzymał wyra enie: h = mc2 Uwzgl dniaj c, e λ = otrzymujemy ostatecznie: c ν c h λ = = ν mc Je eli zamiast c wprowadzi si do wzoru...

Chemia - wykład 4 - Reakcja syntezy

 • Politechnika Śląska
 • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Podział wi za według wielokrotno ci -) wi zanie pojedyncze – H: 1s1 H: 1s1 H• + •H → H–H -) wi zanie podwójne: O: 2s2 2p4 O: 2s2 2p4 O: + :O → O = O -) wi zanie potrójne : N + N → N ≡ N … … N: 2s2 2p3 N: 2s2 2p3 Wi zanie σ i π Wi zanie σ - Trwało wi zania chemicznego Ro nie w...

Chemia - reakcja utleniania - wykład 5

 • Politechnika Śląska
 • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

V. Wg przenoszonych cz stek: reakcja utleniania–redukcji 2HICl + Zn0 → ZnIICl2 + H20 H20 + Cl20 → 2HCl H20 – 2e- → 2H+ Cl20 + 2e- → 2Cl- reakcja utlenienia reakcja redukcji W celu ledzenia przemieszczania si elektronów w reakcjach chemicznych posługujemy si terminem – stopnia utlenieni...