Chemia - reakcja utleniania - wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia - reakcja utleniania - wykład 5 - strona 1 Chemia - reakcja utleniania - wykład 5 - strona 2 Chemia - reakcja utleniania - wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

V.
Wg przenoszonych cz stek:
reakcja utleniania–redukcji
2HICl + Zn0 → ZnIICl2 + H20
H20 + Cl20 → 2HCl
H20 – 2e- → 2H+
Cl20 + 2e- → 2Cl-
reakcja utlenienia
reakcja redukcji
W celu
ledzenia przemieszczania si
elektronów w
reakcjach chemicznych posługujemy si terminem – stopnia
utlenienia.
1) atomy substancji prostych (pierwiastków) maj
stopie
utlenienia równy zeru, np. Na0, Cl20, Fe0......
2) stopie
utlenienia prostego jonu substancji jonowej jest
równy jego ładunkowi elektrycznemu
3) w zwi zkach zawieraj cych tlen s.u. atomu tlenu wynosi
na ogół –2, s dwa wyj tki; a) dotyczy nadtlenków i podtlenków
(supertlenków).
4) w zwi zkach zawieraj cych wodór s.u. wodoru wynosi na
ogół +1.
5) wszystkie stopnie utlenienia musza by zgodne z zasad
zachowania ładunku.
Poniewa s.u. s umowne, to mog mie warto ci, które
wydaj si dziwne, np. sacharoza C12H22O11 s.u. w gla jest
równy zeru. Całkowity ładunek pozorny 22 atomów wodoru
[22·(+1) = +22], jest znoszony przez ładunek 11 atomów
tlenu [11 ·(-2) = -22] – wydaje si wi c, e poszczególne
atomy w gla nie maja udziału w wypadkowym ładunku
cz steczki .
Utlenienie – proces chemiczny, w którym ro nie stopie
atomu,
redukcja – proces, w którym nast puje zmniejszenie stopnia
utlenienia atomu.
Gdy jednocze nie utlenia i redukuje si ta sama substancja –
autooksydacja (samoutlenianie) lub dysproporcjonowanie
2H2+1O2-1 → 2H2+1O-2 + O20
O2-1 + 2e- → 2O-2 r. redukcji
O2-1 - 2e- → 2O0 r. utlenienia
Bilansowanie równa redoks:
I. wyznaczenie stopni utlenienia tych atomów, które je
zmieniaj ,
II. ustalenie
liczby
przenoszonych
elektronów
przypadaj cych na jeden atom,
III. ustalenie
liczby
przenoszonych
elektronów
przypadaj cych na jednostk wzorcow ,
IV.zrównanie zysku i straty elektronów, pisz c wła ciwe
współczynniki dla utleniacza i reduktora,
V. dobranie innych współczynników zgodnie z prawem
zachowania masy.
Po
zbilansowaniu
równanie
wykorzystane do oblicze
redoks
mo e
by
stechiometrycznych; np. ile
gramów KClO3 trzeba rozło y , aby otrzyma 0,96 gram
tlenu?
K+1Cl+5O3-2 → K+1Cl-1 + O20
Cl+5 + 6e- → Cl-1 redukcja (s.u. chloru zmniejsza si )
O-2 – 2e- → O0 utlenienie (s.u. tlenu ro nie)
2K+1Cl+5O3-2 → 2K+1Cl-1 + 3O20
n O2
m
=
=
M
0,96g
= 0,03molO 2
g
2 ⋅ 16
mol
2 mole KClO3 — 3 mole O2
wi c na 0.03 mole tlenu przypadaj 0,02 mole KClO3
Masa molowa chloranu potasowego wynosi 122.5g/mol
wi c mas jaka nale y u y wynosi:
n KClO 3
m
=
M
m = n ⋅ M = 0,02mola ⋅ 122,5
g
mol
= 2,45g
1. ustalenie s.u.
Fe2+ + (Mn+7O4-2)- → Mn2+ + Fe3+
2. zbilansowanie liczby oddawanych i przył czanych
elektronów przez atomy
Fe+2 – e- → Fe +3
Mn+7 + 5e- → Mn2+
5Fe2+ + (Mn+7O4-2)- → Mn2+ + 5Fe3+
3. po obliczeniu atomów tlenu nale y doda wod po tej
stronie, która ma za mało atomów tlenu
5Fe2+ + (MnO4)- → Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O
4. po obliczeniu atomów wodoru – doda na brakuj c
stron jon H+
5Fe2+ + (MnO4)- + 8H+ → Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O
5. suma ładunków po obu stronach równania wynosi
5 · (2+) + 1 · (1-) + 8 · ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz