Chemia - Stan ciekły - wykład 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia -  Stan ciekły - wykład 8 - strona 1 Chemia -  Stan ciekły - wykład 8 - strona 2 Chemia -  Stan ciekły - wykład 8 - strona 3

Fragment notatki:

Stan ciekły
Asocjaty - du e zespoły cz steczek.
Do wyznaczania g sto ci cieczy u ywa si ró nego rodzaju
przyrz dy – aerometry, piknometry
Napi cie powierzchniowe cieczy
Siły działaj ce pomi dzy cz steczkami na powierzchni i w
gł bi cieczy
Na powierzchni cieczy, istnieje pewna energia –
energia powierzchniowa.
Epow. = σ·A
A – powierzchnia cieczy,
σ – współczynnik proporcjonalno ci (napi cie
powierzchniowe), N/m lub J/m2.
Napi cie powierzchniowe cieczy – definiuje si
jako prac potrzebn do zwi kszenia powierzchni
cieczy o jednostk , np. o 1m2, 1cm2.
Wzór Eötvosa
V2/3·σ = k ·(Tkr – T)
σ
V – obj to
molowa, V2/3 odpowiada powierzchni,
Tkr – temperatura krytyczna,
k – współczynnik, który dla wi kszo ci cieczy wynosi
2,1 ·10-7 J/K
Ciecz
aceton
benzen
chloroform
gliceryna
kwas octowy
toluen
woda
Napi cie powierzchniowe,
σ [103 N/m]
00C
100C 200C 300C
26,21 25,00 22,04 19,90
30,24 27,49 24,88
28,50 25,89 21,73
59,00 58,00
28,80 26,80 24,80
30,92 29,70 27,32 25,04
75,62 74,22 71,15 67,91
Metody pomiaru napi cia powierzchniowego
cieczy
- metoda stalagmometryczna,
- metoda p cherzykowa,
- metoda kapilarna.
Wznoszenie si
cieczy w rurce
kapilarnej
Lepko
cieczy
Zjawisko tarcia wewn trznego.
P
PT
x
Uwzgl dnienie I zasady Newtona.
PT – jest to siła styczna, tzw. siła tarcia wewn trznego,
jest ona proporcjonalna do wielko ci powierzchni
deseczki A, do jej pr dko ci
, a odwrotnie
proporcjonalna do odległo ci x:
PT =
η ⋅υ ⋅ A
x
PT – siła tarcia,
– współczynnik proporcjonalno ci,
– pr dko deseczki,
x – odległo deseczki od dna naczynia,
A – powierzchnia deseczki.
Współczynnik proporcjonalno ci ( ) – lepko
dynamiczna
lub lepko .
Lepko
kinetyczna ( ) jest to stosunek lepko ci dynamicznej
do g sto ci cieczy mierzonej w tej samej temperaturze.
ν=
η
dc
Metody pomiaru lepko ci cieczy:
- metoda Ostwalda,
- metoda Stokesa,
- metoda Höpplera.
Metoda Höpplera
Pomiar lepko ci ta metod uwzgl dnia prawo Stokesa.
Ci ar kulki G:
P=6 ·
·r·
G = 4/3 · r3 · d · g
d – g sto kulki,
g – przyspieszenie ziemskie.
Zgodnie z prawem Archimedesa
Pp = 4/3 · r3 · dc · g
dc – g sto
cieczy.
P + Pp = G
P – opór, Pp – siła parcia, G – ci ar spadaj cej kulki.
6 ·
· r · + 4/3 · r3 · dc · g = 4/3 · r3 · d · g
6 ·
· r · = 4/3 · r3 · g · (d - dc )
bezpo rednio mo na
obliczy lepko :
2π ⋅ g ⋅ (d − d c )
η=

2
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz