Chemia- wykład 1 - mol

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia- wykład 1 - mol - strona 1 Chemia- wykład 1 - mol - strona 2 Chemia- wykład 1 - mol - strona 3

Fragment notatki:

Podstawowe poj cia chemii
Podział chemii:
1) chemia analityczna,
2) chemia fizyczna,
3) chemia organiczna,
4) chemia nieorganiczna.
Materia – jest czym , co ma mas i zajmuje przestrze . Mo e wyst powa w
trzech podstawowych stanach skupienia:
stan stały (charakteryzuje si utrzymywaniem kształtu, postaci i obj to ci
próbki, niezale nie od kształtu pojemnika),
stan ciekły (próbka zachowuje swoj obj to podczas przelewania z jednego
zbiornika do drugiego i przybiera zawsze kształt dna naczynia),
stan gazowy (próbka nie zachowuje ani kształtu, ani obj to ci – poniewa
rozszerza si w celu wypełnienia całego zbiornika, w którym si znajduje).
Pierwiastek i zwi zek chemiczny.
Stechiometria
Masa atomowa (ci ar atomowy) – masa atomu wyra ona w
jednostkach masy atomowej u (1 u odpowiada 1/12 masy nuklidu
w gla 12C).
Mol – jednostka ilo ci (liczno ci) substancji, jest to ilo substancji, w której
zawarta jest taka liczba indywidualnych cz stek danego rodzaju (atomów,
jonów, cz steczek, cz stek elementarnych itp.), jaka znajduje si w 12 g
czystego nuklidu w gla 12C. Jest to wi c taka ilo danego rodzaju materii,
która zawiera liczb Avogadra cz steczek danego typu (cz stek, atomów,
cz steczek) – 6,0222·1023.
Wzór empiryczny i cz steczkowy
Najprostszy wzór (empiryczny) dostarcza minimum wiadomo ci o zwi zku. Podaje on
jedynie wzgl dn liczb ró nych rodzajów atomów lub moli atomów w danym
zwi zku.
Wzór AxBy odpowiada zwi zkowi gdzie znajduje si x moli pierwiastka A i y moli
Oprócz wzorów empirycznych powszechnie stosuje si wzory cz steczkowe.
B.
Wzory
cz steczkowe
Para wodna – H2O
i
empiryczne:
H2O
Sacharoza – C12H22O11
C12H22O11
Glukoza – C6H12O6
CH2O
Etan – C2H6
CH3
Etylen – C2H4
CH2
Acetylen – C2H2
CH
Benzen – C6H6
CH
Morfina – C17H19NO3
C17H19NO3
Masy według wzoru i masy cz steczkowej
Masa wg wzoru jest równa sumie wszystkich mas atomowych w
danym wzorze.
Jest wyra ona w jednostkach masy atomowej. Ilo substancji,
której masa wyra ona w gramach odpowiada liczbowo masie wg
wzoru naz. jest mas molow (np. dla kofeiny C8H10N4O2 masa
wg wzoru wynosi 194,1u a masa molowa 194,1g/mol).
Jeden mol dowolnej substancji o znanym wzorze cz steczkowym
zawiera liczb cz steczek = liczbie Avogadra.
ROZWÓJ TEORII ATOMISTYCZNEJ
John Dalton w
atomistycznej.
latach
XIX
wprowadził
poj cie
teorii
Dalton wykazał, e opieraj c si na odpowiednio sprecyzowanym
poj ciu chemii mo na wyja ni w sposób konsekwentny
podstawowe ilo ciowe prawa chemii poznane na przełomie
XVIII/XIX w.
W szczególno ci przyj ł on, e:
1.
wszystkie substancje składaj si z niezmiernie małych, niepodzielnych
cz stek (atomów), zachowuj cych swoj indywidualno
we wszystkich
przemianach chemicznych,
2.
atomy danego pierwiastka s identyczne pod ka dym wzgl dem, m.in. maj
jednakowa mas . Atomy ró nych pierwiastków ró ni si swoimi
własno ciami, maj te ró ne masy,
3.
zwi zki chemiczne powstaj wskutek ł czenia si atomów ró nych
pierwiastków w okre lonych i stałych stosunkach liczbowych. Masy ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz