Mechanika - strona 2

note /search

Równania ruchu punktu materialnego

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Dynamika - bada ogólne prawa ruchu obiektów materialnych z uwzględnieniem przyczyn powodujących ten ruch. Przyczyny ruchu: wzajemne oddziaływania danego obiektu z innymi obiektami (ciałami), które przedstawiamy za pomocą sił i więzów. I prawo (be...

Zasady zmienności w dynamice punktu materialnego

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Zasada zachowania pędu punktu materialnego: Jeżeli wypadkowy wektor sił działających na PMjest równy zeru to wektor pędu jest stały. Twierdzenie Steinera

Przedmiot dynamiki

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

7.1.1. Przedmiot dynamiki Dynamika jest działem mechaniki, który zajmuje się badaniem zależności między ruchem ciał materialnych i siłami wywołującymi ten ruch. Podstawą dynamiki są prawa Newtona przytoczone w punkcie 1.2. Aby prawa te były słuszne, w mechanice newtonowskiej ruch odnosimy do uk...

Środek ciężkości i środek masy - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1064

4.1. Środek ciężkości i środek masy Rozpatrzmy układ n punktów materialnych o masach mk (k = 1, 2, . . . , n), na które działają siły ciężkości Gk (rys. 4.1). Niech położenie tych ...

Środek ciężkości bryły jednorodnej

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1015

4.2.1. Środek ciężkości bryły jednorodnej Bryłą jednorodną nazywamy ciało materialne, w którym masa jest rozmieszczona równomiernie w całej jego objętości. Dla takich ciał zarówno gęstość, jak i

Iloczyny wektorów - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

2.3.1. Iloczyn skalarny Iloczynem skalarnym (skalarowym) dwóch wektorów a i b nazywamy skalar równy iloczynowi modułów obu wektorów przez kosinus kąta zawartego między nimi.· b α O a Rys. 2.8. Ilustracja do definicji iloczynu skal...

Kinematyka bryły - zmiana układów odniesienia

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 413

5.3.1. Zmiana układów odniesienia Z każdą bryłą sztywną możemy związać układ współrzędnych opisujący ruch tej bryły w przestrzeni. Dlatego w dalszym ciągu w kinematyce bryły będziemy się zajmować głównie z′ wzajemnym ruchem układów z ...

Kinematyka i dynamika punktu i ciała sztywnego

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 217
Wyświetleń: 861

Kinematyka i dynamika punktu i ciała sztywnego Materiał nauczania Kinematyka jest działem mechaniki zajmującym się badaniem ruchu ciał bez uwzględniania przyczyn, które ten ruch wywołują. Ruchem nazywamy zmianę połoŜenia ciała względem innego ciała, które traktowane jest jako układ odniesienia....

Kinematyka punktu - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 483

5.2.1. Tor, prędkość i przyśpieszenie punktu Rozpatrzmy ruch punktu materialnego względem przyjętego układu odniesienia uważanego za nieruchomy. Aby poznać ruch tego punktu, w każdej chwili musimy mieć możliwość wyznaczenia miejsca, w którym się ten punkt znajduje. Do określenia położenia dowoln...

Kinematyka - uwagi ogólne

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

5.1. Uwagi ogólne Jak już powiedziano w punkcie 1.1, kinematyka zajmuje się ruchem ciał materialnych bez uwzględniania przyczyn (sił) ten ruch wywołujących, czyli kinematyka zajmuje się wyłącznie matematycznym opisem ruchu bez uwzględniania praw fizycznych. Ruchem mechanicznym ciała nazywamy z...