Mechanika

note /search

Dynamika - Twierdzenie Steinera

 • Politechnika Poznańska
 • Mechanika
Pobrań: 784
Wyświetleń: 4172

Przemys_aw Herman. Notatka składa się z 9 stron. 1.   Moment bezwładności względem osi  równy jest sumie momentów bezwładności względem dwóch  dowolnych wzajemnie prostopadłych płaszczyzn przecinających się wzdłuŜ tej osi     2.   Biegunowy moment bezwładności  równy jest sumie momentów bezwładno...

Kinematyka - Prędkość

 • Politechnika Poznańska
 • Mechanika
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2450

Przemys_aw Herman. Notatka składa się z 4 stron. Prędkość Wielkość wektorowa, która określa zarówno szybkość ruchu, jak i jego kierunek w danej chwili.  Prędkość chwilowa: ( ) ( ) dt r d t t t r t r v t t     ≡ − − ≡ → 0 0 0 lim Jednostką jest  metr na sekundę. Przyspieszenie Wielkość wektoro...

Statyka

 • Politechnika Poznańska
 • Mechanika
Pobrań: 833
Wyświetleń: 3038

Przemys_aw Herman. Notatka składa się z 4 stron. Zasady statyki: 1. Zasada pierwsza (równoległoboku) – dowolne dwie siły przyłożone do  jednego punktu możemy zastąpić siłą wypadkową przyłożoną do tego  punktu, która jest wypadkową równole...

Suma i różnica wektorów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1456

2.2. Suma i różnica wektorów       Wektory swobodne można dodawać i odejmować geometrycznie (wykreślnie)  oraz analitycznie. Dodawanie geometryczne dwóch wektorów  a  i  b  polega na       O A B C a b − b a c = a + b d  =  a  −  b   Rys. 2.6. Dodawanie i odejmowanie dwóch wektorów                ...

Wykład 6

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1848

2010-04-24 SIŁA TARCIA SIŁ – siła przeciwdziałająca ruchowi dwóch stykających się ciał. Siła tarcia jest styczna do powierzchni dwóch ciał i skierowana przeciwnie do ich moŜliwego ruchu. SIŁA TARCIA SIŁ Na wartość siły tarcia ma wpływ: •chropowatość stykających się powierzchni, •rodzaj i...

Wykład 7

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1330

2010-04-24 GEOMETRIA MAS W geometrii mas analizuje się właściwości niektórych geometrycznych cech ciała ściśle związanych z rozkładem masy w rozwaŜanej przestrzeni, rozpatrując geometryczny model ciała sztywnego - szkielet ciała sztywnego. 1 Środek cięŜkości 2 Środek cięŜkości cięŜkoś...

Wykład 8

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1393

2010-05-18 Ruch płaski ciała sztywnego pł ciał 1 Ruch płaski ciała sztywnego: pł ciał sztywnego: taki ruch, w którym wszystkie punkty ciała któ ciała poruszają się w płaszczyznach równoległych do poruszają się pł ró wnoległ pewnej płaszczyzny zwanej płaszczyzną pł pł aszczyzną ...

Ruch płaski CS

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1519

Notatka porusza między innymi zagdanienia takie jak: Równania ruchu płaskiego- Skoro ruch figury F jest opisany za pomocą dwóch dowolnychpunktów A i B sztywno z nią związanych, to ruch tej figury zastąpimy odcinkiem AB. Prędkość dowolnego p...

Zadania z mechaniki

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1778

1. Z wysokości h = 30 m wykonywany jest ukośnie do góry rzut pod kątem  α = 60o do poziomu z szybkością vo = 20 m/s. Wyznaczyć: - czas, jaki upłynął do momentu upadku; - miejsce upadku (położenie miejsca upadku); - przemieszczenie całkowite; - prędkość końcową; - promień krzywizny w najwyższym punk...

Kinematyka punktu

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1519

Noatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Ruch - jest to zjawisko zmiany położenia ciała względem innego ciała uznanego umownie za nieruchome. Nieruchome ciało nazywamy ciałem odniesienia. Wniosek: ruch jest względny tzn. zależy od wyboru ciała odniesienia. Czas - jest w