Dynamika - Twierdzenie Steinera

Nasza ocena:

5
Pobrań: 784
Wyświetleń: 4165
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dynamika - Twierdzenie Steinera  - strona 1 Dynamika - Twierdzenie Steinera  - strona 2 Dynamika - Twierdzenie Steinera  - strona 3

Fragment notatki:

Przemys_aw Herman. Notatka składa się z 9 stron.
1.   Moment bezwładności względem osi  równy jest sumie momentów bezwładności względem dwóch  dowolnych wzajemnie prostopadłych płaszczyzn przecinających się wzdłuŜ tej osi     2.   Biegunowy moment bezwładności  równy jest sumie momentów bezwładności względem trzech  wzajemnie prostopadłych płaszczyzn przecinających się w biegunie albo połowie sumy momentów bezwładności  względem trzech prostopadłych do siebie osi poprowadzonych z bieguna.     3.   Twierdzenie Steinera –  Moment bezwładności ciała materialnego względem dowolnej osi równy jest sumie  momentu bezwładności względem osi równoległej przechodzącej przez środek masy oraz iloczynu masy ciała i  kwadratu odległości między tymi dwiema osiami.     4.  Moment odśrodkowy (dewiacyjny, zboczenia):  JeŜeli przez x, y i z oznaczymy współrzędne prostokątne elementu o masie dm=ρdV wyciętego myślowo z ciała  materialnego to momentami odśrodkowymi tego ciała nazwiemy wielkości określane w następujący sposób:    Z uwagi na to Ŝe we wzorach pod znakami całek występują iloczyny to w przeciwieństwie do momentów  bezwładności – momenty odśrodkowe mogą przyjmować wartości dodatnie, ujemne a takŜe 0.  5.  Prawa Newtona:  - I prawo Newtona(prawo bezwładności) – Punkt materialny, na który nie działa Ŝadna siła, pozostaje w  spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym po linii prostej.     - II prawo Newtona – Przyspieszenie punktu materialnego jest proporcjonalne do siły działającej na ten punkt  i ma kierunek siły.           -  III prawo Newtona – Siły wzajemnego oddziaływania dwóch punktów materialnych są równe co do  wartości bezwzględnej i są przeciwnie skierowane wzdłuŜ prostej łączącej oba punkty.     - IV prawo Newtona - Jeśli na punkt materialny o masie m działa jednocześnie kilka sił, to kaŜda z nich działa  niezaleŜnie od pozostałych, a wszystkie razem działają tak, jak jedna tylko siła równa wektorowej sumie  wektorów danych sił.    - V prawo Newtona - KaŜde dwa punkty materialne przyciągają się wzajemnie z siłą wprost proporcjonalną  do iloczynu mas (m1, m2) i odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości r między nimi. Kierunek siły leŜy  na prostej łączącej te punkty. Prawo to nazywamy prawem grawitacji    DYNAMIKA PUNKTU MATERIALNEGO  6.  Ruch prostoliniowy punktu materialnego:      7.  Ruch krzywoliniowy punktu materialnego;        8.  Dwa zadania dynamiki:    9.  Zasada d’Alemberta dla punktu materialnego: 

(…)

… iloczynowi masy, przyspieszenia ziemskiego g i wysokości
V=mgh
12. Zasada zachowania energii mechanicznej:
Suma energii potencjalnej i kinetycznej jest stała.
13. Przykłady zachowawczych pól sił:
14. Pęd punktu materialnego:
15. Moment pędu punktu materialnego:
- kręt względem punktu:
- kręt względem osi to moment rzutu pędu
którym oś przebija płaszczyznę).
na płaszczyznę prostopadłą do osi punktu O(w
DYNAMIKA UKŁADU PUNKTÓW MATERIALNYCH
16. Dynamiczne równania ruchu
17.
Zasada d’Alemberta dla układu punktów materialnych – suma geometryczna sił wewnętrznych oraz
ich momentów względem bieguna = 0.
18. Energia kinetyczna układu punktów materialnych:
19.
Energia potencjalna układu punktów materialnych jest taka, jak gdyby cała masa układu była skupiona
w środku masy.
20.
Zasada zachowania energii mechanicznej układu punktów materialnych. Gdy na układ punktów
materialnych działają siły zachowawcze, to suma energii kinetycznej i potencjalnej tego układu jest wielkością
stałą.
21. Praca sił
DYNAMIKA CIAŁA SZTYWNEGO
22. Ruch postępowy ciała sztywnego
23. Ruch obrotowy ciała sztywnego
24. Ruch płaski ciała sztywnego
25. Ruch kulisty ciała sztywnego
26. Ruch ogólny ciała sztywnego
PODSTAWY MECHANIKI…
… iloczynowi masy, przyspieszenia ziemskiego g i wysokości
V=mgh
12. Zasada zachowania energii mechanicznej:
Suma energii potencjalnej i kinetycznej jest stała.
13. Przykłady zachowawczych pól sił:
14. Pęd punktu materialnego:
15. Moment pędu punktu materialnego:
- kręt względem punktu:
- kręt względem osi to moment rzutu pędu
którym oś przebija płaszczyznę).
na płaszczyznę prostopadłą do osi punktu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz