Etyka urzędnicza - strona 2

note /search

Etyka menedżera i kierowania ludźmi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1015

ETYKA MENEDŻERA I KIEROWANIA LUDŹMi Słowem menedżer (ang. manager) określa się wszystkich, którzy kierują powierzonym sobie odcinkiem pra¬cy przy pomocy jakiejś grupy ludzi i podejmują decyzje o istotnym znaczeniu: dy¬rektorów, kierowników, koordynatorów, brygadzistów itp. (kadra kierownicza). Ze s...

Etyka reklamy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1078

ETYKA REKLAMY. Reklama jest nieodłącznym elementem działalności go¬spodarczej - i warunkiem jej rozwoju oraz efektywności. Toteż istnieje wiele publikacji poświęconych istocie, celom, rodzajom, technikom skutecznej reklamy. Istnieje też wie¬le publikacji poświęconych etyce reklamowej, istnieją wyod...

Moralność i kodeksy moralne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

MORALNOŚC I KODEKSY MORALNE. We współczesnych dyskusjach w kwestiach moralności i etyki, ich architektury i roli, istotny jest problem kodek¬sów moralnych. Pojęciem kodeksu oznacza się spisany i uporządkowany zbiór zasad - nakazów i zakazów moralnych. Wywodzi się ono od łacińskiego słowa coclex - p...

Podstawowe zakresy etyki biznesu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

PODSTAWOWE ZAKRESY ETYKI BIZNESU. Można wyróżnić kilka za¬kresów - relacji - w których realizuje się moralność w świecie biznesu, których dotyczą regulacje moralne. Należą do nich: wzajemne relacje podmiotów gospodarczych: współwłaścicieli, kontrahentów, konkurentów; • relacje: pracodawcy - pracown...

Podział pracy i zróżnicowanie moralności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

PODZIAŁ PRACY I ZRÓŻNICOWANIE MORALNOŚCI. Jedną z przy¬czyn zróżnicowania moralności - wielości systemów wartości, reguł, odrębnych kodeksów moralnych - jest społeczny podział pracy, wyrażający się w istnieniu od¬rębnych zawodów i grup zawodowych. To zaś jest podstawą wyodrębniania etyk¬moralności ...

Pracodawca-pracownicy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

PRACODAWCA-PRACOWNICY. Rozwój gospodarki wolnorynkowej w naszym kraju, także bezrobocie, wpływa również na charakter stosunków za¬chodzących między pracodawcą i pracownikiem. Z jednej strony wpływa on na wzrost wymagań stawianych przez pracodawców, sprawia, że dyktują oni pra¬cownikom, za których p...

Praktyki korupcyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1057

PRAKTYKI KORUPCYJNE. Korupcja należy do zjawisk powszechnych nie tylko w świecie biznesu, ale w całym społeczeństwie. Do zjawisk moralnie ne¬gatywnych oraz szkodliwych, na które wszyscy narzekają, wielu jest w nie uwikła¬nych - i wobec których wszyscy czują się bezradni. Działalność gospodarcza, zw...

Prawo do zysku i bogactwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

PRAWO DO ZYSKU I BOGACTWA. Istotą działania biznesu jest osiąganie korzyści, zysku - z nim wiąże się pojęcie sukcesu i efektywności. Zysk ma oznaczać bogactwo, uprawianie biznesu także gromadzenie bogactwa. I te pojęcia oraz dotycząca ich kwestia są niezwykle kontrowersyjne, tak w wy¬miarze teorety...

Problem odpowiedzialności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 910

PROBLEM ODPOWIEDZIALIYOŚCI. Wartość i zasada odpowiedzialno¬ści należy do centralnych kategorii w etyce biznesu - podobnie zresztą jak w etyce ogólnej. Można ją porównać do kategorii wolności, godności, sprawiedliwości, uczci¬wości. Ma ona aspekt zarówno prawny, jak i moralny. Odpowiedzialność pojm...

Relacje pojęć moralność i etyka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

RELACJE POJĘĆ MORALNOŚĆ I ETYKA. Używanie określeń: "moral¬ność", "problematyka moralna", "rzeczywistość moralna", "konflikt moralny", "war¬tości i zasady moralne", "kodeks moralny" oraz "etyka", "problematyka etyczna",...