Prawo Unii Europejskiej - strona 2

note /search

Prawo pierwotne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1008

Prawo pierwotne 1. Traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej traktaty założycielskie TWE - składa się z preambuły 314 art.(części, tytuły, rozdziały i załączniki) Część I: cele i zasady funkcjonowania WE Część II: obywatelstwo UE Część IV: instytucje TEWEA - preambuła i ...

Prawo pochodne UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1043

Prawo pochodne UE I Filar 1. Uwagi ogólne Przez prawo pochodne, rozumie się akty prawne wydane przez instytucje Wspólnot Europejskich działające zgodnie z przyznanymi im kompetencjami w ramach poszczególnych filarów Unii Europejskiej. Zarówno TWE, TEWEA, TUE zawierają katalogi aktów prawa pochodneg...

Procedury tworzenia wiążących aktów prawa pochodnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 609

Procedury tworzenia wiążących aktów prawa pochodnego 1. inicjatywa legislacyjna W prawie europejskim rozróżnia się inicjatywę bezpośrednią i pośrednią. Bezpośrednia inicjatywa - formalne prawo do wszczęcia procesu legislacyjnego przez wniesienie projektu aktu. W I filarze prawo bezpośredniej inicjat...

Skarga o bezczynność instytucji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1141

Skarga o bezczynność instytucji osoby fizyczne i prawne wnoszą skargę do sądu I instancji państwa i instytucje do TS(wyjątkowo do SPI) Strony uprawnione Podmioty uprzywilejowane - państwa członkowskie, Rada, Komisja, PE Podmioty pół-uprzywilejowane - Europejski bank centralny Podmioty nieuprzywil...

Skarga o nieważność aktu prawa pochodnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1253

Skarga o nieważność aktu prawa pochodnego Strony uprawnione Podmioty uprzywilejowane - państwa członkowskie, Rada, Komisja, PE - mogą wnieść o nieważność wszelkich aktów prawnych Podmioty półuprzywilejowane - Trybunał obrachunkowy i Europejski bank centralny - mogą wnieść o nieważność wszystkich a...

Stowarzyszenie ze Wspólnotami Europejskimi

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 770

Stowarzyszenie ze wspólnotami Europejskimi Traktat z maastricht wprowadził jednolitą formę członkostwa w UE, pewna formą wyjątku od tego jest możliwość zawarcia stowarzyszenia z UE. Umowy stowarzyszeniowe są zawierane przez wspólnoty i tworzą prawa i obowiązki po stronie Wspólnot, państw członkowski...

Trójfilarowa struktura Unii Europejskiej i jej konsekwencje prawne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 959

Trójfilarowa struktura Unii Europejskiej i jej konsekwencje prawne filary unii Wspólnoty Europejskie Wspólna polityka Zagraniczna - Współpraca Policyjna i sądowa w sprawach karnych Zwieńczeniem tej konstrukcji są postanowienia wspólne traktatu określające przede wszystkim cele i zasady oraz ramy...

Trybunał obrachunkowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 686

Trybunał obrachunkowy 1. Skład i organizacja Skład reguluje art. 247 TWE i art.160b TEWEA. W jego skład wchodzi po jednej osobie z każdego państwa członkowskiego. Członkowie TO są mianowani przez Radę działającą większością głosów i po konsultacji z PE, na okres 6 lat(ponowne mianowanie nie jest mo...

Trybunał Sprawiedliwości, Sąd I Instancji, izby sądowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 763

Trybunał Sprawiedliwości, Sąd I instancji i izby sądowe 1. Zagadnienia ogólne Począwszy od 1989 TS składa się z dwóch jednostek organizacyjnych: Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej instancji, później na mocy znowelizowanych przepisów SPI otrzymał Rangę samodzielnej instytucji. Swoją siedzibę...

Tworzenie prawa pierwotnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 574

Tworzenie prawa pierwotnego 1. Tworzenie i modyfikacja traktatów założycielskich Klauzula rewizyjna - procedura zmiany traktatów po raz pierwszy wprowadzona taktem z mastricht. Inicjatywa do zwołania konferencji międzynarodowej w celu zmiany traktatów Państwa członkowskie Komisja Pozytywna decyzja...