Trybunał Sprawiedliwości, Sąd I Instancji, izby sądowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trybunał Sprawiedliwości, Sąd I Instancji, izby sądowe - strona 1 Trybunał Sprawiedliwości, Sąd I Instancji, izby sądowe - strona 2

Fragment notatki:

Trybunał Sprawiedliwości, Sąd I instancji i izby sądowe
1. Zagadnienia ogólne Począwszy od 1989 TS składa się z dwóch jednostek organizacyjnych: Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej instancji, później na mocy znowelizowanych przepisów SPI otrzymał Rangę samodzielnej instytucji. Swoją siedzibę ma w Luksemburgu
Izby sądowe są powoływane przez Radę jednomyślnie, na wniosek komisji i po zaciągnięciu opinii PE i TS, albo na wniosek TS i po Konsultacji z PE i Komisją. Izby sądow są właściwe do orzekania w 1 instancji do określonego katalogu spraw.
Sądy do spraw służby publicznej - organizacyjnie i instytucjonalnie izba ta stanowi integralną część TS, której członkowie mają status podobny do statusu członków SPI.
2. Skład W skład TS wchodzi po jednym sędzim z każdego państwa członkowskiego. TS mianuje swojego sekretarza i określa jego status. Sędziowie powołują spośród siebie na trzy lata Przewodniczącego Trybunału. W Trybunale jest jeszcze 8 rzeczników generalnych(ich liczba może być zwiększona)
W skład SPI wchodzi co najmniej po jednym sędzim z każdego państwa członkowskiego, a ich liczba wynosi 25. SPI posiada własnego sekretarza Jeden z sędziów może być powołany do pełnienia funkcji rzecznika generalnego
W skład sądów Służby Publicznej wchodzi siedmiu sędziów, ale TS może zażądać od Rady zwiększenia liczby sędziów sędziowie są mianowani przez Radę na okres 6 lat Wszyscy sedziowie, sekretarze i rzecznicy generalni są powoływani spośród osób gwarantujących niezależność, wymaga się też od nich spełniania warunków do pełnienia najwyższych stanowisk sędziego w ich krajach
Kadencja sędziego lub rzecznika generalnego kończy z jej upływem, zaś mandat wygasa wraz ze śmiercią lub rezygnacją danej osoby z zajmowanej funkcji. Sędziowie i rzecznicy mogą także być zwolnieni ze swojej funkcji lub pozbawieni prawa emerytury(za jednomyślną zgoda sędziów), następca zostaje powołany na okres pozostający do końca kadencji. Sędziowie korzystają z immunitetów i przywilejów określonych w protokole w sprawie Przywilejów i Immunitetów Wspólnot Europejskich. Trybunał zasiadający w pelnuym składzie może uchylić wobec sędziego przywileje i immunitety
3. Właściwość TS, SPI i izb sądowych
Jurysdykcja TS i SPI rozciąga się przede wszystkim na I flar. TS ma tez ograniczone kompetencje w sprawach z III Filaru. TS i SPI zapewniają poszanowanie prawa interpretacji i stosowani traktatu, ich kompetencje rozciągają się tez na prawo pochodne. TS, SPI i w ograniczonym zakresie izby sądowe są właściwe m.in.:
W sporach miedzy instytucjami Wspólnot
W sporach między wspólnotami i panstwami członkowskimi


(…)

… świadków i biegłych TS obraduje na posiedzeniu niejawnym Wyrok jest podpisany przez prezesa i sekretarza i zawiera uzasadnienie i nazwiska sędziów orzekających . Wyrok jest ogłoszony na otwartym posiedzeniu. Wyroki TS są ostateczne Od orzeczeń SPI przysługuje odwołanie do TS
Jeżeli skarga lub pismo procesowe skierowane jest do niewłaściwego organu jest ono przekazywane odpowiedniemu instytucji sądowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz