Prawo Unii Europejskiej

note /search

Prawo Unii Europejskiej - komplet wykładów

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 4060
Wyświetleń: 9772

in. zagadnienia takie jak. ...Zasada bezpośredniego skutku (bezpośredniego stosowania) pozwala osobom na bezpośrednie przywoływanie normy przed krajowym lub wspólnotowym wymiarem sprawiedliwości. Zasada ta dotyczy tylko niektórych aktów wspólnotowych i podlega wielu uwarunkowaniom. Zasada ...

Współpraca sądów krajowych z TS

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 686

Współpraca sądów krajowych z TS 1. pojęcie sądu Pojęcie sądu reguluje prawo wspólnotowe a nie krajowe. I tak za sądy prawo wspólnot uważa organ stały tworzony na podstawie prawa jego właściwość jest obowiązkowa orzeka w procedurze spornej orzeka na podstawie prawa jest niezawisły 2. Sądy Sądy p...

Źródła prawa UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 861
Wyświetleń: 2709

Źródła prawa UE I. Zagadnienia wprowadzające 1. Pojęcie źródła prawa UE Pojęcie źródła prawa UE występuje w trzech znaczeniach: poznawczym - są zbiory dokumentów wydawane przez instytucje Unii Europejskiej formalnym - to ro...

Cele wspólnot Europejskich i cele UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 798

Cele wspólnot Europejskich i cele UE 1. Cele wspólnoty Europejskiej ustanowienie wspólnego rynku ustanowienie unii gospodarczej i walutowej harmonijny, zrównoważony...

Charakter prawny wspólnot

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 665

1. Charakter prawny Wspólnot Europejskich Wspólnoty Europejskie są organizacjami międzynarodowymi powstałymi w wyniku zawarcia przez państwa-strony konstytuujących je umów. Funkcjonują one w oparciu o system instytucji zapewniających realizację celów zawartych w umowach. Wyposażenie każdej ze wspól...

Członkostwo w Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1036

Członkostwo w Unii Europejskiej 1. Nabycie członkostwa w Unii Europejskiej Traktat z Maastricht wprowadził jedna procedurę wstępowania do wszystkich wspólnot i Unii, co powoduje że przystąpienie do unii jest równoznaczne z przystąpieniem do wspólnot. Jak stanowi art. 49 TUE każde państwo europejsk...

Obywatelstwo Unii Europejskiej - Prawa obywateli UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1421

Obywatelstwo Unii Europejskiej 1. Uwagi wstępne Instytucja obywatelstwa Europejskiego została powołana na mocy traktatu z Maastricht, a dokładnie części modyfikującej traktaty założycielskie Wspólnot (czyt. Art. 17-22 TWE). C...

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Pierwszej Instancji...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 546

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Pierwszej instancji Dorobek orzeczniczy TS i SPI dotyczy prawie wyłączne I filaru UE. TS i SPI każdy w zakresie własnych kompetencji zapewnia poszanowanie prawa w interpretacji i stosowaniu traktatów założycielskich. Dokonując interpretacji prawa wspó...

Postępowanie przeciwko państwu członkowskiemu o naruszenie zobowiązani...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 273
Wyświetleń: 847

Postępowanie przeciwko państwu członkowskiemu o naruszenie zobowiązania ciążącego na mocy traktatu Wszczęcie - wszczyna się na podstawie naruszenia zobowiązania ciążącego na mocy traktatu. Przy czym naruszeniem jest nie tylko postępowanie wbrew traktatowi, ale także aktami uchwalanymi przez instytu...

Powstanie i ewolucja Wspólnot Europejskich

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 308
Wyświetleń: 987

2. Powstanie i ewolucja wspólnot Europejskich A. Europejska Wspólnota Węgla i stali W 1950 Robert Schuman wystąpił z oświadczeniem, w którym proponował połączeni...