Prawo Unii Europejskiej - komplet wykładów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3381
Wyświetleń: 8687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Unii Europejskiej - komplet wykładów - strona 1 Prawo Unii Europejskiej - komplet wykładów - strona 2 Prawo Unii Europejskiej - komplet wykładów - strona 3

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak.
...Zasada bezpośredniego skutku (bezpośredniego stosowania) pozwala osobom na bezpośrednie przywoływanie normy przed krajowym lub wspólnotowym wymiarem sprawiedliwości. Zasada ta dotyczy tylko niektórych aktów wspólnotowych i podlega wielu uwarunkowaniom.
Zasada bezpośredniego skutku prawa europejskiego jest wraz z zasadą pierwszeństwa, fundamentem prawa wspólnotowego. Została zatwierdzona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Dzięki niej podmioty indywidualne mogą powoływać się bezpośrednio na prawo wspólnotowe przed sądami niezależnie od tego, czy w prawie krajowym istnieją podobne regulacje....
...EUROPEJSKA KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI

Konwencja gwarantuje: prawo do życia, zakazuje stosowania tortur, niewolnictwa i pracy przymusowej, gwarantuje prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, zapewnia prawo do sprawiedliwego procesu oraz zakazuje wstecznego stosowania prawa karnego, potwierdza prawo poszanowania życia prywatnego i rodzinnego wraz z prawem do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, przewiduje wolność myśli, sumienia i wyznania, wolność wypowiedzi, jak również wolność zgromadzania się i stowarzyszania, wreszcie chroni prawo do skutecznego środka odwoławczego.

Dopóki UE efektywnie chroni prawa fundamentalne, dotąd państwa członkowskie wykonują te prawa to Trybunał w Strassburgu nie będzie w to ingerował. Gdyby w konkretnym przypadku doszło do wyraźnego naruszenia praw konwencji, wtedy wyjątkowo ta skarga będzie przysługiwała jednostkom a nie państwom.
skargę może wnieść jednostka, grupa jednostek lub organizacja pozarządowa...

ŹRÓDŁA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ (5zasad składa się na effet utile- zapewnienie efektywności prawa unii europejskiej)
Bezpośredniego skutku
Bezpośredniego stosowania
Pierszeństwa
Pośredniego skutku
Odpowiedzialności odszkodowawczej państwa
Żadnej z tych zasad nie ma w traktatach. Traktat wspomina tylko przy rozporządzeniach, że są bezpośrednio stosowane.
Art. 19 ust 1 art. 2 TUE
„Środki niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony prawnej”
I ZASADA
BEZPOŚREDNIEGO SKUTKU
Zasada bezpośredniego skutku (bezpośredniego stosowania) pozwala osobom na bezpośrednie przywoływanie normy przed krajowym lub wspólnotowym wymiarem sprawiedliwości. Zasada ta dotyczy tylko niektórych aktów wspólnotowych i podlega wielu uwarunkowaniom.
Zasada bezpośredniego skutku prawa europejskiego jest wraz z zasadą pierwszeństwa, fundamentem prawa wspólnotowego. Została zatwierdzona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Dzięki niej podmioty indywidualne mogą powoływać się bezpośrednio na prawo wspólnotowe przed sądami niezależnie od tego, czy w prawie krajowym istnieją podobne regulacje.
Zasada bezpośredniego skutku prawa wspólnotowego została ustanowiona przez Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie Van Gend en Loos z 5 lutego 1963 r. W wyroku tym Trybunał oświadcza, że prawo unijne tworzy nie tylko obowiązki dla państw członkowskich, ale także prawa dla obywateli. W efekcie osoby otrzymują prawa i mogą bezpośrednio powoływać się na normy europejskie przed sądami krajowymi i wspólnotowymi. Nie ma nawet konieczności, żeby państwo członkowskie wprowadzało daną normę europejską do swojego wewnętrznego porządku prawnego.
STOSOWANIE PRAWA UE PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE
Podejście dualistyczne- prawo krajowe i międzynarodowe to dwa odrębne systemy a sytuacja prawna jednostki ma wpływ TYLKO na prawo krajowe
Podejś

(…)

…. Oznacza to, że co do zasady nie może złożyć skargi osoba niebędąca pokrzywdzoną. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której ofiara naruszenia nie ma możliwości złożenia skargi - wtedy wyjątkowo osoba trzecia może złożyć skargę w jej imieniu; skarga może jedynie dotyczyć naruszenia jednego lub więcej praw zagwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka lub któryś z jej protokołów dodatkowych…
… i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
9.5.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/171
Dyrektywa wiąże każde Państwo Członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu,
który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków.
Decyzja wiąże w całości. Decyzja, która wskazuje adresatów, wiąże tylko tych adresatów.
Zalecenia…

Kompetencje wspierające- UE może jedynie wspierać, koordynować lub uzupełniać działania państw członkowskich. Oznacza to, że nie posiada władzy ustawodawczej w tych dziedzinach i nie może wpływać na wykonywanie kompetencji zarezerwowanych dla państw członkowskich.
ZASADA POMOCNICZOŚCI ma na celu określenie odpowiedniego poziomu interwencji w dziedzinach kompetencji dzielonych między UE a państwami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz