Powstanie i ewolucja Wspólnot Europejskich

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powstanie i ewolucja Wspólnot Europejskich - strona 1 Powstanie i ewolucja Wspólnot Europejskich - strona 2 Powstanie i ewolucja Wspólnot Europejskich - strona 3

Fragment notatki:

2. Powstanie i ewolucja wspólnot Europejskich
A. Europejska Wspólnota Węgla i stali W 1950 Robert Schuman wystąpił z oświadczeniem, w którym proponował połączenie przemysłów węgla i stali Francji i Niemiec, a także innych państw zachodnio europejskich oraz podporządkowanie ich zarządzania organowi ponadnarodowemu.
18. IV. 1951 podpisano(Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i Włochy) na 50 lat TEWWiS; na mocy traktatu przekazano Wysokiej Władzy(jej członkowie są ponadnarodowi) przemysł węglowo-stalowy i bezpośredni zarząd nad przedsiębiorstwami sektora górniczo-hutniczego.
Instytucje struktury organizacyjnej:
Specjalna Rada Ministrów(funkcje decyzyjne)
Wysoka Władza przekształcona później w komisję(funkcje decyzyjne)
Wspólne Zgromadzenie przekształcone później w parlament Europejski(funkcje kontrolne)
Trybunał Sprawiedliwości (funkcje kontrolne)
Zasady/rozwiązania ponad-narodowości wykształcone w drodze praktyki:
Instytucje nie reprezentujące państw
Podejmowanie decyzji większością głosów
Upoważnienie organów organizacji do przyjmowania aktów o charakterze wiążącym
Skutek wiążący niektórych aktów w stosunków do jednostek fizycznych i osób prawnych
Ustanowienie Nowego porządku prawnego obejmującego traktat i powstające na jego podstawie prawo
Poddanie oceny ważności aktów takiej organizacji i oceny wypełnienia zobowiązań przez państwa członkowskie kontroli instytucji sądowej organizacji
B. Europejska wspólnota gospodarcza
Mając za podstawę projekt holenderskiego ministra spraw zagranicznych Jana Beyena, państwa Beneluksu zaproponowały utworzenie wspólnego rynku przez stopniowe rozszerzanie integracji na nowe dziedziny gospodarcze. W 1955 państwa członkowskie EWWiS zobowiązały komitet pod przewodnictwem Paula Henri Spaaka do opracowania odpowiednich dokumentów. Raport Spaaka przyjęty na konferencji weneckiej był uważany za punkt wyjścia negocjacji traktatów.
Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty gospodarczej został zawarty na czas nieokreślony w Rzymie 1957 r a wszedł w życie w 1958. Instytucje:
Rada - ciało prawodawcze o charakterze międzynarodowym
Komisja - jako instytucja wykonawcza o charakterze ponadnarodowym Europejskie zgromadzenie parlamentarne - (złożone z reprezentantów parlamentów narodowych) jako instytucja o charakterze w pewnym stopniu uczestnicząca w procesie prawotwórczym
Trybunał sprawiedliwości - instytucja o charakterze ponadnarodowym, wymiar sprawiedliwości
komitet ekonomiczno-społeczny - jako instytucję pomocniczą
Na mocy traktatu z Maastricht dokonano zmiany nazwy wspólnoty Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej na Wspólnotę Europejską

(…)

… politycznej
Rozszerzono zakres działania EWG o nowe polityki i postanowiono o utworzeniu do 1992 wspólnego rynku wewnętrznego na którym zostanie zapewniony swobodny przepływ kapitału, towarów, osób i usług. W preambule proklamowano powstanie UE na fundamentach istniejących wspólnot Europejskich i EWP.
JAE nie połączył dwóch torów integracji lecz opisał je w jednym dokumencie i stworzył podwaliny…
… i Euroatomu został podpisany Układ o wspólnych organach Wspólnot europejskich (I traktat fuzyjny) połączenie Zgromadzeń Parlamentarnych i Trybunałów Sprawiedliwości.
drugi traktat fuzyjny 1965 połączenie Rad Ministrów i Komisji
E. - Charakter relacji między traktatami ustanawiającymi Wspólnoty Europejskie
TEWG
TEWEA
Charakter Traite-cadre - dotyczy całej gospodarki, zawiera ogólne przepisy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz