Prawo podatkowe - strona 2

note /search

Podatek i jego płatnicy

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1204

PRAWO PODATKOWE Miejsce prawa podatkowego w systemie prawa finansowego 1. Podsystem budżetowy a. prawo dochodowe- prawo podatkowe /około 90 % wpływów budżetowych/, celne, majątkowe itp. b. prawo wydatkowe 2. Prawo podatkowe a. prawo materialne b.

Ogólne zasady postępowania podatkowego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1337

Wymień zasady ogólne postępowania podatkowego. Zasady ogólne postępowania podatkowego: @ Legalności i praworządności  120 op; każde działanie organu podatkowego musi mieć odzwierciedlenie w przepisach prawa. Przepisy proceduralne na chwilę wydawania decyzji, materialne na dzień zdarzenia z którym...

Podatek dochodowy od osób prawnych- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 819

Podatek dochodowy od osób prawnych Zakres podmiotowy Osoby prawne i „ułomne” osoby prawne, z wyjątkiem spółek nieposiadających os. pr. oraz spółek kapitałowych w organizacji - tzw. spółki transparentne. Spółki mające siedzibę w PL oraz inne spółki zagraniczne Art. 1 3. Przepisy ustawy mają równi...

Podatek dochodowy- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1855

Podatek dochodowy Kształtowanie się podatku dochodowego 1798/1799 - Anglia - pierwszy podatek dochodowy; pierwotnie miał mieć charakter przejściowy; klasowy - obciążał klasy najbogatsze; pod. cedularny (ang. schedule) - opodatkowany był dochód z konkretnych źródeł przychodów, ustawa ustalała katal...

Podatek od nieruchomości- tabelka

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

Podatek od nieruchomości okres obowiązywania:  od  01-01-2010 do  31-12-2010 Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć: Okres w 2010 r. Od gruntów: - związanych z prowadzeniem dz...

Pojęcie podatku- opracowanie 2

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532

PODATEK-podatek jest to przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenie pieniężne o charakterze ogólnym, nakładane jednostronnie przez państwo , charakteryzujące się przewłaszczeniem. CECHY PODATKU (Świadczenia): PRZYMUSOWE- ma odróżnić „podatek” jako świadczenie na rzecz państwa czy innego organu...

Pojęcie podatku- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

1. Pojęcie podatku Podatek - jest określonym ustawowo świadczeniem pieniężnym, przymusowym, bezzwrotnym, nieodpłatnym, ponoszonym na rzecz związków publicznych. Jest to definicja doktrynalna, która zawiera podstawowe elementy podatku. Jeżeli dane świadczenie posiada dane elementy to jest podatkiem b...

Pomoc prawna- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

. Instytucja tzw. pomocy prawnej (art. 157 o.p.). Art. 157 op. Osoba wezwana jest obowiązana do osobistego stawiennictwa tylko na obszarze województwa, w którym mieszka lub przebywa. Jeśli postępowanie prowadzi inny organ - z innego województ...

Ponaglenie organu-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 665

. Tzw. ponaglenie organu (art. 141 o.p.). Art. 141 op. W skrócie… Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie lub terminie ustalonym, służy ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia oraz do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jeżeli sprawa nie została załatwiona przez dy...

Postępowanie z podaniem niespełniającym wymogów formalnych- opracowani...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

. Postępowanie z podaniem niespełniającym wymogów formalnych. Art. 169 op. Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni. Poucza także, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozp...