Ogólne zasady postępowania podatkowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólne zasady postępowania podatkowego - strona 1 Ogólne zasady postępowania podatkowego - strona 2

Fragment notatki:

Wymień zasady ogólne postępowania podatkowego.
Zasady ogólne postępowania podatkowego:
@ Legalności i praworządności  120 op; każde działanie organu podatkowego musi mieć odzwierciedlenie w przepisach prawa. Przepisy proceduralne na chwilę wydawania decyzji, materialne na dzień zdarzenia z którym wiąże się obowiązek podatkowy.
@ Postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych  121§1 op; uchybienia organu prowadzącego postępowanie nie mogą powodować ujemnych następstw dla obywatela, który działa w dobrej wierze i w zaufaniu do treści otrzymanej decyzji. Nie można przerzucać na podatnika błędów lub uchybień popełnionych przez samego prawodawcę, jak i przez organ podatkowy.
@ Udzielania informacji  121§ 2 op; organy podatkowe w toku postępowaniu podatkowym obowiązane są udzielać niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem postępowania. Organ wskazuje przepisy o prawach i obowiązkach, wynikających z pewnych rozstrzygnięć. @ Prawdy obiektywnej  122 op; organy podejmują niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym. @ Czynnego udziału stron w postępowaniu  123§1 op; organy podatkowe mają obowiązek zapewnienia stron om czynnego udziału na każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych zadań. Konkretyzacja w art. 200 op. BARDZO WAŻNE!!!!! ART. 200 O.P.!!!!!! Organ może odstąpić od działania według art. 200 op i wysłania wezwania. Kiedy przed wydaniem decyzji organ tego nie musi stosować się do art. 200 op? Chyba 6 sytuacji:
$ Decyzja w sprawie uchylenia/zniesienia zastawu, sytuacja gdy osoba trzecia mówi, że zastawem objęto rzecz nie należącą do podatnika. $ Jeżeli decyzja ma uwzględniać w całości żądanie podatnika
$ Przy podatku od spadów i darowizn
$ Podatki majątkowe, dotyczące nieruchomości
$ Umorzenie z urzędu
$ Organ chce nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności
$ 165 § 5 op  wydanie decyzji o zabezpieczeniu
@ Przekonywania  124 op; nałożenie na organ podatkowy obowiązku podjęcia czynności mających przekonać stronę o zasadności swej decyzji, a zatem wyjaśnienia stronie, że decyzja poparta jest racjonalnymi i zasadnymi przesłankami. Działanie organu ma doprowadzić do dobrowolnego wykonania decyzji przez stronę, bez stosowania środków przymusu. Organ podatkowy obowiązany jest sformułować w sposób wyczerpujący, a zarazem jasny, przesłanki faktyczne i prawne, którymi kierował się przy wydawaniu decyzji w konkretnej sprawie podatkowej. Przekonywanie, o którym mówi zasada z art. 124 Ord. pod. ma sprowadzać się do wyjaśnienia zasadności przesłanek, którymi kierował się organ wydając decyzję. Nie może natomiast polegać na nakłanianiu podatnika do rezygnacji z jego uprawnień procesowych, np. skorzystania z możliwości wniesienia środka zaskarżenia przysługującego podatnikowi na danym etapie postępowania.

(…)

… nieważności decyzji niemającej cechy ostateczności. Ostateczność decyzji rozstrzygającej sprawę na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej - jako przesłanka stwierdzenia nieważności decyzji - jest uzasadniona niekonkurencyjnością środków zaskarżenia i dróg weryfikacji decyzji podatkowych. Dopuszczalność zatem stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie, w której wydano decyzję nieostateczną, prowadziłaby…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz