Podatek i jego płatnicy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatek i jego płatnicy - strona 1 Podatek i jego płatnicy - strona 2 Podatek i jego płatnicy - strona 3

Fragment notatki:


PRAWO PODATKOWE Miejsce prawa podatkowego w systemie prawa finansowego
1. Podsystem budżetowy
a. prawo dochodowe- prawo podatkowe /około 90 % wpływów budżetowych/, celne, majątkowe itp.
b. prawo wydatkowe
2. Prawo podatkowe
a. prawo materialne
b. prawo formalne - postępowanie podatkowe
c. prawo ustrojowe - organy podatkowe i ich organizacja
Pojęcie podatku Najczęściej instytucja podatku definiowana jest jako: jednostronnie i władczo ustalone przez państwo bezzwrotne świadczenie pieniężne o charakterze generalnym i nieekwiwalentnym. Tak ustalona definicja wyraża cechy instytucji podatku odróżniające tę instytucję od innych instytucji prawnofinansowych.
Jednostronność jest cechą odróżniającą podatek od innych instytucji prawnych zawierających w sobie element negocjacyjny. Cecha ta znajduje swój formalny wyraz w normie prawnej. Najczęściej o randze prawnej tej normy przesądzają rozwiązania konstytucyjne. Aktualnie w Polsce sprawę tę określa art. 217 Konstytucji , zgodnie z którym; nakładanie podatków następuje w drodze ustawy. Wyrazem władczości ustalaniu podatku jest obowiązkowy charakter 2 / tego świadczenia i co za tym idzie możliwość stosowania środków przymusu w celu jego wyegzekwowania. Rodzaje środków przymusu i zakres ich stosowania we współczesnym państwie prawnym określane są w tej samej formie aktu prawnego co instytucja podatku. Jeśli więc w warunkach polskich formą właściwą dla normy prawnej określającej instytucję podatku jest ustawa, to rodzaje środków przymusu i zakres ich stosowania określone są również w formie ustawy. Aktualnie obowiązującym w tym zakresie aktem prawnym, jest ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Bezzwrotność podatku oznacza brak prawnych możliwości zwrotu prawidłowo ustalonego i pobranego świadczenia pieniężnego. Prawne możliwości zwrotu powstają jedynie wówczas, gdy podatek został ustalony nienależnie lub w sposób nieprawidłowy. Sytuacji takiej nie należy jednakże traktować jako wyjątku od zasady bezzwrotności, lecz jako ustalenie bądź pobranie świadczenia nienależnego. Tak więc eliminacja skutków sytuacji, która nie powinna wystąpić nie pozostaje w żadnym związku z bezzwrotnym charakterem świadczenia podatkowego. Pieniężny charakter świadczenia podatkowego odróżnia instytucję podatku od innych świadczeń ustalanych jednostronnie i władczo przez państwo. Inne świadczenia obowiązkowe mają z zasady charakter rzeczowy lub osobowy. Przykładem świadczeń rzeczowych były funkcjonujące do 1970 r. dostawy obowiązkowe. Współcześnie świadczenia rzeczowe, w zasadzie wprowadzane są w sytuacjach szczególnych, jak chociażby obowiązek przekazania niektórych rodzajów pojazdów mechanicznych na potrzeby obronności kraju. Funkcjonującym natomiast w większości państw osobowym świadczeniem jest obowiązkowa służba wojskowa.


(…)

… przez płatnika podatku, według ustalonego wzoru, wraz z informacją o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom; 4) przekazywać w terminie, o którym mowa w pkt 3, naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na siedzibę płatnika, odpisy sporządzanych aktów notarialnych dotyczących czynności, z tytułu których są płatnikami podatku. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze…
… podatku oraz kwotę podatku wpłaconego naczelnikowi urzędu skarbowego, 3) sposób sporządzania informacji o łącznej kwocie podatku należnego poszczególnym gminom - uwzględniając konieczność prawidłowego poboru podatku przez płatników. Dług spadkodawcy Dłużnicy spadkodawcy lub osób, którym przysługują wierzytelności z tytułu zapisu (dalszego zapisu), wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na podstawie dyspozycji uczestnika tych funduszy na wypadek jego śmierci są obowiązani przekazać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela, informację o dokonanych wypłatach (zwrocie długu) i ich wysokości, w terminie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz