Ordynacja podatkowa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ordynacja podatkowa - omówienie - strona 1 Ordynacja podatkowa - omówienie - strona 2 Ordynacja podatkowa - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Ordynacja podatkowa.
Art.1 - cztery grupy, jakimi zajmuje się ordynacja - informacja podatkowe i tajemnica skarbowa są nieistotne. Ustawa normuje:
1) zobowiązania podatkowe;
2) informacje podatkowe;
3) postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynności sprawdzające;
4) tajemnicę skarbową.
Ordynacja składa się z dwóch działów, które są dla nas istotne:
Zobowiązania podatkowe - od 1 do 119
Postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i czynności sprawdzające
Art.2 § 1. Przepisy ustawy stosuje się do:
1) podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe;
2) (uchylony);
3) opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych;
4) spraw z zakresu prawa podatkowego innych niż wymienione w pkt 1, należących do właściwości organów podatkowych.
§ 2. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy działu III stosuje się również do opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa, do których ustalenia lub określenia uprawnione są inne niż wymienione w § 1 pkt 1 organy.
§ 3. Organom, o których mowa w § 2, przysługują uprawnienia organów podatkowych.
§ 4. Przepisów ustawy nie stosuje się do świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunków cywilnoprawnych oraz do opłat za usługi, do których stosuje się przepisy o cenach.
Odpłata a podatek.
Podmiot wnoszący odpłatę może wystąpić z roszczeniem o wzajemne świadczenie państwa. Opłaty związane z czynnościami urzędowymi organów państwowych,
Opłaty za korzystanie z dóbr natury objętych w interesie publicznym szczególną ochroną. Podatek - publicznoprawny, przymusowy, bezzwrotny i nieodpłatny.
Niepodatkowe należności budżetu państwa - jest wymieniony w ordynacji i stosuje się do niego ordynacje. Art.3 pkt 8
8) niepodatkowych należnościach budżetowych - rozumie się przez to niebędące
podatkami i opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa
lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające ze stosunków
publicznoprawnych;
Np. cła, wpłaty z zysku skarbu państwa. Trzy kategorie - art.7:
Osoba fizyczna
Osoba prawna
Jednostka organizacyjna
§ 1. Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

(…)

… fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca
osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia
go we właściwym terminie organowi podatkowemu.
Art.13 § 1. Organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości, jest:
1) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa - jako organ pierwszej instancji;
2) dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej - jako:
a) organ odwoławczy odpowiednio od decyzji naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego,
b) organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów,
c) organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji;
3) samorządowe kolegium odwoławcze - jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza…
… fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca
osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia
go we właściwym terminie organowi podatkowemu.
Art.13 § 1. Organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości, jest:
1) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa - jako organ pierwszej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz